Niejednokrotnie dochodzi do sytuacji, gdy dłużnik długotrwale nie reguluje swoich zobowiązań, a mimo wszystko prowadzi dalej działalność gospodarczą. W takiej sytuacji warto pamiętać o możliwości orzeczenia przez sąd zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej może być orzeczony przez sąd na okres od jednego do dziesięciu lat, w zależności od stopnia winy oraz skutków podjętych działań, a w szczególności od tego, czy doszło do obniżenia wartości ekonomicznej danego przedsiębiorstwa oraz od rozmiaru pokrzywdzenia wierzyciela. Zakres przedmiotowy zakazu, obejmuje działalność gospodarczą prowadzoną na własny rachunek lub w ramach spółki cywilnej, a także pełnienie funkcji członka rady nadzorczej, członka komisji rewizyjnej, reprezentanta lub pełnomocnika osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie tej działalności, spółki handlowej, przedsiębiorstwa państwowego, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszenia.

Postępowanie w sprawie orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej może być prowadzone wobec osoby, jeżeli ze swojej winy:
• będąc do tego zobowiązana z mocy ustawy, nie złożyła w ustawowym terminie wniosku o ogłoszenie upadłości ,
• faktycznie zarządzając przedsiębiorstwem dłużnika, istotnie przyczyniła się do niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w ustawowym terminie,
• po ogłoszeniu upadłości nie wydała lub nie wskazała majątku, ksiąg rachunkowych, korespondencji lub innych dokumentów upadłego, w tym danych w postaci elektronicznej, do których wydania lub wskazania była obowiązana z mocy ustawy,
• jako upadły po ogłoszeniu upadłości ukrywała, niszczyła lub obciążała majątek wchodzący w skład masy upadłości,
• jako upadły w toku postępowania upadłościowego nie wykonała innych obowiązków ciążących na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądu albo sędziego-komisarza, albo też w inny sposób utrudniała postępowanie
• już co najmniej raz ogłoszono upadłość, z umorzeniem jej długów po zakończeniu postępowania upadłościowego,
• ogłoszono upadłość nie dawniej niż pięć lat przed ponownym ogłoszeniem upadłości.

Postępowanie to może być wszczęte wyłącznie na wniosek:
• wierzyciela,
• tymczasowego nadzorcy sądowego,
• zarządcy przymusowego,
• syndyka,
• nadzorcy sądowego bądź zarządcy,
• prezesa UOKIK,
• przewodniczącego KNF,
• prokuratora.

Złożenie wniosku o orzeczenie zakazu jest ograniczone czasowo, co wynika z treści art. 377 Prawo Upadłościowe, który zakreśla termin do dokonania tej czynności procesowej. Zgodnie z ww. przepisem wniosek należy złożyć do sądu przed upływem roku od dnia umorzenia lub zakończenia postępowania upadłościowego albo oddalenia wniosku o ogłoszenia upadłości na podstawie art. 13 Prawo Upadłościowe, a gdy wniosek o ogłoszenie upadłości nie został złożony przez dłużnika, w terminie trzech lat od dnia ustania stanu niewypłacalności