ZARZĄDZANIE WIERZYTELNOŚCIAMI

Wierzytelności

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę spraw w zakresie windykacji zarówno w relacjach B2B jak i B2C, począwszy od etapu przedsądowego, aż po uzyskanie zaspokojenia na drodze egzekucji komorniczej lub wpisania należności w koszty uzyskania przychodu.

Kancelaria posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami i może zawrzeć z towarzystwem zarządzającym funduszem sekurytyzacyjnym umowę zarządzania całością lub częścią portfela inwestycyjnego obejmującego pulę wierzytelności lub sekurytyzowane wierzytelności.

Zakres naszej praktyki obejmuje:

 • Monitoring
 • Windykacja polubowna 
 • Windykacja sądowa 
 • Egzekucja komornicza
 • Działania, na każdym etapie postępowania zmierzające do osiągnięcia jak najwyższej skuteczności
 • Bieżący i aktywny nadzór nad prowadzonymi przez komorników działaniami pod kątem poprawności i terminowości podejmowanych w sprawie czynności
 
 • Analiza dokumentacji oraz przygotowanie rekomendacji do podejmowania działań prawnych
 • Maksymalizacja efektywności związana z roszczeniami przeciwko członkom zarządu, wspólnikom spółek osobowych
 • Prowadzenie postępowań o uznanie czynności prawnych poczynionych z pokrzywdzeniem wierzyciela
 • Postępowania o ustanowienie rozdzielności majątkowe
 • Nowatorskie, autorskie rozwiązania technologiczne

Q&A

Najczęściej zadawane pytania.

Słowo windykacja najczęściej definiuje się jako szereg czynności podejmowanych wobec Dłużnika przez Wierzyciela (lub osoby go reprezentujące) w celu możliwie najszybszego odzyskania należnych płatności, które pozostają nadal nieuregulowane w chwili podjęcia działań zmierzających do odzyskania długu. Sama nazwa pochodzi od łacińskiego terminu vindicatio, oznaczającego dochodzenie roszczeń w ramach instytucji prawnej rei vindicatio, stanowiącej integralną część porządku prawnego funkcjonującego w Cesarstwie Rzymskim.

Windykacja zasadniczo polega na przeprowadzeniu przez zainteresowane strony (czyli Wierzyciela i Dłużnika) negocjacji co do spłaty zaległej należności w taki sposób, aby wypracować akceptowalne dla obu stron warunki. Co jednak bardzo ważne, windykacja może być prowadzona zarówno na etapie przedsądowym (polubownym), jak i na drodze postępowania sądowego, a w razie uporczywego braku spłaty, rozwiązanie konfliktu zmierzające do odzyskania długu może zostać zlecone komornikowi – egzekucja komornicza.

Windykację można prowadzić samodzielnie lub zlecić ją zewnętrznej firmie windykacyjnej. W naszej Kancelarii skupiamy się na działaniach polubownych, ale w razie potrzeby jesteśmy w stanie również wspomóc naszych Klientów w trakcie Elektronicznego Postępowania Upominawczego i uzyskać na ich rzecz prawomocny, sądowy nakaz zapłaty lub w przypadku spraw przekazywanych do sądów właściwości ogólnej uzyskać wyrok. Zarówno na etapie polubownym jak i sądowo-egzekucyjnym możemy poszczycić się wysoką skutecznością prowadzonych spraw.

Brak aktualnych danych, takich jak PESEL lub adres zamieszkania dłużnika nie jest przeszkodą w odzyskaniu należności oraz nie uniemożliwia przeprowadzenia postępowania sądowego. W ramach świadczonych usług przez Kancelarię możliwe jest pozyskiwanie danych teleadresowych dłużnika.

Jeśli spłata nastąpi na etapie polubownym, nie występują żadne dodatkowe koszty windykacji poza uzgodnioną prowizją. Jeśli jednak etap polubowny procesu windykacyjnego zakończy się bezskutecznie, mogą pojawić się dodatkowe koszty. Jakie? Mowa o należnościach związanych z postępowaniem sądowym, a także egzekucją komorniczą. Koszty na każdym etapie wyceniane są indywidualnie. Przy pierwszym spotkaniu przedstawione są też warianty i przedstawiane koszty kolejnych etapów. Ważne, aby znaleźć taką firmę windykacyjną, która gwarantuje możliwie najwyższy zwrot z wierzytelności.

To zależy głównie od tego, jak szybko dłużnik podejmie współpracę z firmą windykacyjną, a także jakie będą jego możliwości finansowe.

Tak. Zgodnie z obowiązującym prawem obowiązek uregulowania niespłaconych długów spadkodawcy, z chwilą jego śmierci, przechodzi na spadkobierców. Dlatego też jedną z dróg prowadzącą do odzyskania należności po śmierci dłużnika, jest ustalenie następców prawnych zobowiązanego poprzez złożenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku do sądu właściwego ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania dłużnika. Postępowanie należy zainicjować w przypadku gdy wcześniej nie został sporządzony dokument spadkobrania z wniosku innego podmiotu. Specjalizujemy się w procesie postępowań spadkowych – w tym prowadzonych wobec spadkobierców osoby zadłużonej.

Napisz do nas

Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej:

Bogusław Gębarowski
Dyrektor Departamentu Rozwoju Biznesu

Telefon

+ 48 533 959 288

Email

boguslaw.gebarowski@i-rs.pl

Linkedin

Profil na Linkedin