Obsługa prawna przedsiębiorców

Obsługa prawna przedsiębiorców

Kancelaria Radców Prawnych Ryszewski Szubierajski Sp. K. oferuje kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, zarówno działających w ramach jednoosobowej działalności, jak również w formie spółek osobowych i kapitałowych. Współpracujemy z małymi, średnimi i dużymi przedsiębiorstwami z branż transportowej, ubezpieczeniowej, finansowej, zarządzania nieruchomościami, medycznej, budowlanej, energetycznej przy stałych kontraktach oraz umowach projektowych i incydentalnych

Warunki współpracy są ustalano indywidualnie i dopasowane do poziomu skomplikowania oraz zawiłości sprawy. Obsługa prawna odbywa się w sposób zdalny, za pośrednictwem urządzeń elektronicznych, w drodze kontaktu osobistego bądź telefonicznego – wszystko w celu zwiększenia komfortu i wygody Klienta. Podczas współpracy, w celu maksymalizacji jakości usług, wykorzystujemy najnowocześniejsze technologie. Istnieje również możliwość świadczenia obsługi prawnej na miejscu w siedzibie Klienta.

Zakres naszej praktyki obejmuje

 • Windykacja masowa, zarówno na etapie przedsądowym jak i sądowo-egzekucyjnym
 • Odszkodowania, zarówno na gruncie nienależytego wykonania umowy, jak i w związku z nieuczciwą konkurencją
 • Roszczenia związane z wadami dostarczonych towarów i usług
 • Doradztwo prawne w zakresie zarządzania nieruchomościami, w tym prowadzenie sądowej eksmisji i windykacji czynszu najmu
 • Umowy i doradztwo prawne min. w zakresie stosowania zabezpieczeń wykonania umowy
 • Doradztwo w zakresie prawa: konsumenckiego, antykonkurecyjnego, nieuczciwych praktyk rynkowych, zwalczania nieuczciwej konkurencji
 • Prawa własności intelektualnej
 • Compliance w zakresie RODO
 • Prawo pracy
 • Ochrona przedsiębiorstw i dóbr osobistych przedsiębiorcy
 • Zakładanie, prowadzenie, przekształcenie spółek prawa handlowego, stowarzyszeń, fundacji
 • Obrona przed roszczeniami odszkodowawczymi
 • Doradztwo i reprezentacje w zakresie restrukturyzacji i upadłości
 • Doradztwo w zakresie ubezpieczeń
 • Obsługa postępowań karnych i karno-skarbowych
 • Doradztwo podatkowe oraz reprezentacja w postępowaniach podatkowych, w czasie kontroli skarbowej
 • Reprezentacja w postępowaniach administracyjnych, w tym w przedmiocie administracyjnych kar pieniężnych
 • Szkolenia
 • Analiza procedur i praktyk pod kątem zgodności z prawem.
Zmiany w kodeksie cywilnym

Q&A

Najczęściej zadawane pytania.

Nieodłącznym elementem prowadzenia działalności gospodarczej jest kontakt z uregulowaniami prawnymi. Regulacje prawne są bardzo rozległe, a konsekwencje działania niezgodnie z prawem mogą być bardzo poważne. Pierwszy kontakt przedsiębiorcy z problemami prawnymi będzie miał miejsce przy zawieraniu umów, rozwiązywaniu sporów powstałych na ich gruncie, ale także przy okazji zatrudniania pracowników, rozliczania podatków, spełniania warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz oceny podejmowanych działań pod względem ich legalności. Oczywiście, przy niewielkim zakresie działania, do pewnego momentu można sobie poradzić bez profesjonalnej pomocy, jednak przy rozwoju działalności może to stać się w końcu niemożliwe, a konsekwencje podejmowanych działań mogą być nieopłacalne. Ponadto, korzystanie z profesjonalnej obsługi prawnej może stać się przewagą konkurencyjną firmy i gwarancją bezpieczeństwa w stosunku do jej kontrahentów.

Wbrew przyjętemu na rynku stereotypowi, obsługa prawna nie musi wcale być droga. Oczywiście wszystko zależy od zakresu usług świadczonej pomocy. Jednak w przypadku niewielkiego, potrzebnego nakładu pracy, koszt obsługi prawnej ze strony zewnętrznej kancelarii może okazać się znacznie tańszy niż zatrudnienie w tym celu prawnika na etat. Dodatkowo taka współpraca nie będzie się wiązać z szeregiem obowiązków formalno-prawnych, które towarzyszą zatrudnieniu prawnika na stałe.

Nie ma obecnie możliwości prowadzenia działalności gospodarczej bez znajomości prawa. Uregulowania dotyczące przedsiębiorców są niezwykle szerokie, a najczęściej za ich nieprzestrzeganie grozi kara, niezależnie od tego, czy uregulowania były przedsiębiorcy znane czy nie. Konsekwencje mogą być przy tym bardzo poważne – od odpowiedzialności finansowej, po odpowiedzialność osobistą – karną. Nieznajomość prawa zasadniczo nie będzie nigdy wytłumaczeniem, bowiem od przedsiębiorcy, jako fachowca, wymaga się znajomości kontekstu uregulowań prawnych, w ramach których działa.

Umowy są podstawą działania każdego przedsiębiorcy. Bez nich nie ma możliwości prowadzenia działalności – zarobkowania. Na mocy umów przedsiębiorca sprzedaje swoje produkty, ale także organizuje na ich mocy proces ich wytwarzania/dostarczania. Oczywiście, tak długo jak obie strony są zadowolone i działają w porozumieniu, rzetelność i precyzja umów nie ma decydującego znaczenia. Problemy pojawiają się w momencie sporu, a jak uczy doświadczenie, nigdy nie należy wykluczyć jego ryzyka. Sporządzenie umowy samodzielnie albo na podstawie wzoru pobranego z Internetu wiąże się z ogromnym ryzykiem, a konsekwencje podpisania dokumentu, który może nie chronić naszych praw mogą być katastrofalne. Nie jest tak, że to co strony między sobą umówią, jest nienaruszalne. Może się okazać, że na skutek sposobu sformułowań, cała albo część umowy będzie nieważna.

Stosunki biznesowe budowane są zwykle przez lata i opierają się na zaufaniu. Niestety, bardzo często realia prowadzenia działalności gospodarczej wymagają podejmowania współpracy z osobami, z którymi wcześniej nie pracowaliśmy. Niejednokrotnie podejmowana współpraca wymaga inwestowania własnych środków, w nadziei na ich zwrot z zyskiem. W przypadku jednak nielojalności kontrahenta, może się okazać, że zamiast zysku pojawi się znacząca strata. Problem niewypłacalności kontrahentów jest pułapką dla przedsiębiorców nie tylko w Polsce. Jednocześnie, obowiązujące uregulowania stoją po stronie niewypłacalnych dłużników umożliwiając im oddłużenie w razie niewypłacalności ze szkodą dla wierzycieli, penalizując niejako zawieranie umów w ten sposób, że nie sprawdza się zdolności drugiej strony do realizacji zobowiązania. Kluczowym zatem elementem większych zobowiązań jest zawsze właściwe zabezpieczenie. Konieczne jest zatem sprawdzenie wiarygodności kontrahenta, co jest możliwe dla doświadczonego prawnika w oparciu o różnego rodzaju bazy danych i rejestry.

Problemem każdej zawieranej umowy jest to, czy kontrahent będzie w stanie wywiązać się z zaciągniętego zobowiązania. Nie istnieje zabezpieczenie idealne, ale istnieją sposoby zabezpieczeń, które w znacznym stopniu zwiększają prawdopodobieństwo wykonania umowy. Rolą doświadczonego prawnika jest odnalezienie balansu między kosztami, niedogodnościami zabezpieczeń, a optymalnym zabezpieczeniem wykonania umowy.

Prowadzenie działalności w formie spółki prawa handlowego wiąże się z dużo większymi obowiązkami, niż w przypadku przedsiębiorcy jednoosobowego. Będą to nie tylko obowiązki związane z księgowością, opodatkowaniem, ale także z wewnętrznym działaniem spółki czy obowiązkiem sprawozdawczości w KRS. Zasadniczo, prawidłowe funkcjonowanie większej spółki prawa handlowego wymagać będzie pomocy specjalisty, który będzie służyć pomocą m.in. przy sporządzaniu dokumentów wewnętrznych, zgłaszaniu odpowiednich informacji do KRS oraz pozyskiwaniu inwestorów.

Przetwarzanie danych osobowych stało się bardzo popularnym tematem po wprowadzeniu tzw. RODO. Co prawda już wcześniej istniały w tym zakresie daleko idące obowiązki, to jednak ten moment doprowadził do skupienia szczególnej uwagi na kwestii zarządzania przetwarzaniem danych osobowych. Nie nastąpiło to bez powodu – nieprawidłowości w tym zakresie penalizowane są nie tylko w drodze interwencji organu kontrolnego (UODO), który może nałożyć wysokie kary finansowe, ale mogą się ponadto wiązać z ryzykiem indywidualnych procesów sądowych. Odpowiednie przetwarzanie danych osobowych jest zatem kluczowe. W praktyce, dostosowanie przedsiębiorstwa i wdrożenie odpowiednich procedur, jest bardzo utrudnione bez pomocy specjalisty.

Każdy przedsiębiorca wystawiając fakturę, z odroczonym terminem płatności za usługę czy dostawę towaru, oczekuje na jej terminowe uregulowanie. Realia pokazują jednak, że nierzadko zdarza się, że pomimo wykonania usługi, nadejścia terminu płatności, środki się nie pojawiają. Postawy kontrahenta mogą być różne – od wskazywania na trudności finansowe i późniejsze płatności do całkowitego zerwania kontaktu. Sytuacja staje się kłopotliwa, bo od wystawionych faktur czy rachunku trzeba opłacić należności publiczno-prawne, a w dodatku ponosi się stratę związaną z utraconym zarobkiem, poniesionymi nakładami. Na rynku funkcjonuje szereg firm windykacyjnych, często prowadzonych nawet przez osoby nie posiadające odpowiedniego przygotowania. Działania takich firm często ograniczają się do wykonywania telefonów, za odpowiednio wysoką opłatą, a ostatecznie nie przynosi to zamierzonego rezultatu. Jedyną przymusową, niezależną od woli dłużnika metodą odzyskania pieniędzy, w sytuacji braku szczególnego zabezpieczenia zapłaty, jest wystąpienie na drogę postępowania sądowego, a następnie wszczęcie egzekucji komorniczej. Przy tych działaniach najlepiej współpracować z doświadczonym prawnikiem, który niejednokrotnie przeszedł taką procedurę.

Napisz do nas

Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej:​

Waldemar Szubert

Radca Prawny

Telefon

+48 22 251 64 61

Email

waldemar.szubert@i-rs.pl

Linkedin

Profil na linkedin