W codziennym życiu zawieramy umowy, które regulują nasze zobowiązania wobec dostawców energii, dostawców internetu, operatorów telefonii komórkowej, zakładów ubezpieczeń i innych oferujących nam swoje usługi podmiotów. Umowy te zazwyczaj mają wiele stron, paragrafów i pisane są skomplikowanym prawniczym językiem zawierającym odwołania i definicję, które nie zawsze są dla nas zrozumiale. Zazwyczaj nie mamy również wpływu na treść tychże zapisów i dostajemy gotowy dokument, którego treść możemy jedynie zaakceptować zawierając umowę. Powyższy dokument na którego treść nie mamy żadnego wpływu (nie jest on negocjowalny) stanowi wzorzec umowny.

Kwestie wzorca umownego zostały uregulowane w kodeksie cywilnym w art. 384.
Art. 384 § 1 k.c. stanowi, iż „Ustalony przez jedną ze stron wzorzec umowy, w szczególności ogólne warunki umów, wzór umowy, regulamin, wiąże drugą stronę, jeżeli został jej doręczony przed zawarciem umowy”.
Jednocześnie zgodnie z art. 384 § 4 k.c. „Jeżeli jedna ze stron posługuje się wzorcem umowy w postaci elektronicznej, powinna udostępnić go drugiej stronie przed zawarciem umowy w taki sposób, aby mogła ona wzorzec ten przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności”. Powyższe oznacza, że jeżeli przy zawieraniu umowy druga strona posługuje się wzorcem umownym to aby wzorzec ten nas wiązał koniecznym jest jego doręczenie przed zawarciem umowy. Zawarcie umowy w praktyce oznacza złożenie podpisu pod wnioskiem, zatem istotnym dla ważności danej umowy i związania jej zapisami jest aby wzorzec taki został nam doręczony wcześniej i żebyśmy mogli się z nim skutecznie zapoznać. Wskazywana powyżej kwestia elektronicznego posługiwania się wzorcem umownym ma szczególne znaczenie w przypadku Regulaminów sklepów internetowych, które powinny zostać nam przedstawione w taki sposób abyśmy mogli swobodnie i bez przeszkód się z nimi zapoznać.

Art. 384 § 2 k.c. stanowi, że: „W razie gdy posługiwanie się wzorcem jest w stosunkach danego rodzaju zwyczajowo przyjęte, wiąże on także wtedy, gdy druga strona mogła się z łatwością dowiedzieć o jego treści. Nie dotyczy to jednak umów zawieranych z udziałem konsumentów, z wyjątkiem umów powszechnie zawieranych w drobnych, bieżących sprawach życia codziennego”. Z powyższego wynika, że konsumenci stoją na uprzywilejowanej pozycji, bowiem brak doręczenia wzorca umownego i uniemożliwienia zapoznania się z nim konsumentowi przed podpisaniem Umowy może stanowić dla niego podstawę do podważenia jej zapisów.
Ten brak doręczenia wzorca należy jednakże udowodnić co w praktyce okazuje się trudne z uwagi na treść oświadczeń, które znajdują się we wniosku, w których zawierane są informację, że takie Ogólne Warunki Umowy będące wzorcem umownym zostały nam doręczone przed jej podpisaniem. Powyższe nie jest jednak niemożliwe, a instytucje procesowe, zwłaszcza dowody z zeznań świadków, mogą nam pomóc aby w postępowaniu sądowym dochodzić swoich racji i żądać unieważnienia Umowy w całości na skutek braku doręczenia Ogólnych Warunków Umowy przed jej faktycznym zawarciem.