Hałas emitowany przez znajdujące się w parku rozrywki karuzelę, tor gokartowy i figury dinozaurów a zadośćuczynienie?
Sąd Okręgowy w Krakowie przyznał 15 tysięcy złotych zadośćuczynienia Powódce, która pozwała park rozrywki znajdujący się w sąsiedztwie jej domu. Danuta P. domagała się 50 tysięcy złotych za hałas pochodzący z ww. ośrodka. Wyrok został wydany w lutym bieżącego roku.
Zgodnie z art. 24 Kodeksu cywilnego ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.
Co należy do kategorii dobra osobistego? W Kodeksie cywilnym wymienia się przede wszystkim zdrowie, wolność, cześć, swobodę sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnicę korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukową, artystyczną, wynalazczą i racjonalizatorską. Warto jednak pamiętać, że w art. 23 Kodeksu cywilnego wymieniono najważniejsze dobra osobiste, a katalog jest otwarty.
W przedstawionej powyżej sprawie nadmierny hałas emitowany był przez wiele lat między innymi przez znajdującą się w parku rozrywki karuzelę, tor gokartowy i figury dinozaurów. W ocenie Sądu doszło między innymi do naruszenia prawa do odpoczynku. W jego ocenie adekwatna tytułem zadośćuczynienia była kwota 15 tysięcy złotych, mimo że Powódka domagała się ponad trzy razy więcej.
Co jest najważniejszego w tego typu sporach? Powód powinien wykazać, że doszło do naruszenia jego dobra osobistego, a także – że naruszenie to było bezprawne.