KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej: RODO informujemy, że:

 1. Administratorem lub Podmiotem przetwarzającym Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych Ryszewski, Szubierajski sp.k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 51.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@i-rs.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 4. a) nawiązania kontaktu poprzez formularz kontaktowy, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 5. b) w celu przesyłania newslettera – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 6. Kategorie danych osobowych obejmują m.in.: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, login, hasło.
 7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające realizujące obsługę zgłoszeń na zlecenie administratora.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani/Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych.
 9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzane dane osobowe naruszają przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).
 10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 11. Dane udostępnione przez Panią/Pana mogą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
 12. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że w przypadku odmowy podania danych, informacja o stanie sprawy może zostać nieudzielona lub subskrypcja newslettera może zostać anulowana.

 

 

Zasady ochrony danych osobowych

Kancelaria Radców Prawnych Ryszewski Szubierajski Sp. k. oraz jej dostawcy usług korzystają na swoich stronach internetowych z plików „cookies”, „pixel tags” oraz innych technologii cyfrowej personalizacji danych. Korzystamy również z plików „pixel tags” w naszych biuletynach. Plik „cookie” to bardzo mały fragment informacji zapisanej w formie pliku tekstowego umieszczanego w Państwa komputerze. Plik „pixel Tag” to mały plik obrazkowy, który informuje nas, że odwiedzili Państwo jedną z naszych stron. Takie znaczniki cyfrowe umożliwiają zarówno nam samym, jak i naszym dostawcom usług na uzyskanie informacji  o tym, że odwiedzili Państwo naszą stronę w przeszłości. Informują nas one również i o tym, czy wybrali Państwo link w jednym z naszych biuletynów.

Dodatkowe informacje dotyczące plików ‘cookies’ dostępne są na stronie: http://www.allaboutcookies.org

Funkcjonowanie witryny internetowej

Korzystamy z plików ‘cookies’ w celu tworzenia zbiorczych statystyk odwiedzających nasze strony internetowe oraz ich zachowań w sieci. Wykorzystujemy te informacje, aby dowiedzieć się, które z części naszej witryny internetowej są najczęściej odwiedzane oraz na potrzeby wprowadzania odpowiednich usprawnień. Dane mają charakter skumulowany, co oznacza, że nie możemy dokonywać identyfikacji poszczególnych odwiedzających.

Ta witryna korzysta z internetowej usługi analitycznej Google Analytics dostarczanej przez firmę Google, Inc. („Google”). Usługa Google Analytics korzysta z plików cookies aby analizować sposoby korzystania z witryny przez użytkowników. Informacje generowane przez pliki cookie, dotyczące korzystania przez Państwa z witryny (wraz z Państwa adresem IP) zostaną przekazane do Google i będą przechowywane na serwerach Google w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystać z tej informacji na potrzeby dokonywania oceny korzystania przez Państwa z witryny, opracowywania raportów na temat aktywności na stronie dla operatorów stron internetowych oraz świadczenia innych usług dotyczących witryny i korzystania z Internetu. Polityka prywatności firmy Google dostępna jest na stronie: http://www.google.com/intl/en_ALL/policies/privacy/.

Reklama

Nasi dostawcy usług korzystają również z plików ‘cookies’ oraz znaczników cyfrowych na potrzeby wspomagania naszych programów reklamowych. Odwiedzając inne strony internetowe mogą Państwo zobaczyć reklamę firmy Kancelaria Radców Prawnych Ryszewski Szubierajski Sp. k. odwiedzili Państwo naszą stronę. Istnieje możliwość wyłączenia opcji sieciowych programów reklamowych, które śledzą Państwa aktywność w różnych witrynach na potrzeby dostarczania odwiedzającym spersonalizowanych treści reklamowych.  W Stanach Zjednoczonych należy skorzystać ze strony strony Digital Advertising Alliance Ad Choices Opt-Out Page. W Kanadzie należy zajrzeć na stronę Digital Advertising Alliance of Canada Opt-Out Page.

Instrukcja wyłączania plików ‘cookies’

Istnieje również możliwość ustawienia Państwa przeglądarki w taki sposób, aby akceptowała ona lub odrzucała wszystkie konkretne pliki ‘cookies’. Można także ustawić przeglądarkę w taki sposób, aby wysyłała ona ostrzeżenie za każdym razem, kiedy plik typu ‘cookie’ jest przesyłany do Państwa komputera. Mogą Państwo również usuwać pliki ‘cookies’, które zostały zachowane na Państwa komputerze.

Safari

 1. Otwórz menu przeglądarki Safari
  2. Wybierz ‚Ustawienia’
  3. Wybierz zakładkę „Bezpieczeństwo”
  4. Wybierz „Akcepuj pliki”, a następnie zaakceptuj, odrzuć lub zaakceptuj wybrane.

Przeglądarka Firefox 3.0+

 1. W pasku menu wybierz zakładkę ‚Narzędzia’
  2. Wybierz ‚Opcje…’
  3. Wybierz zakładkę ‚Prywatność’ w najwyższej pozycji menu
  4. W rozwiniętym oknie opcji wybierz ‘Używaj zwyczajowych ustawień w historii’
  5. Wyłącz pole  o treści  ‘Akceptuj pliki ‘cookies’ ze stron internetowych’
  6. Wybierz OK i zamknij ekran.

Przeglądarka Internet Explorer 7.0+

 1. Wybierz zakładkę ‚Narzędzia’ na pasku menu
  2. Wybierz zakładkę ‚Opcje’
  3. Wybierz zakładkę ‚Prywatność’ w najwyższej pozycji menu
  4. Wybierz przycisk ‚Zaawansowane’
  5. Wybierz  ‘Powiadamiaj’ zarówno dla opcji ‘First party cookies’, jak i ‘Third Party Cookies’
  6. Wybierz OK i zamknij ekran.

Przeglądarka Google Chrome 8.0+

 1. Wybierz ‚Menu Narzędzia’
  2. Wybierz ‚Opcje’
  3. Wybierz opcję ‚Under the Bonnet’
  4. Wybierz przycisk ‚Ustawienia plików ‘cookie’’ i wybierz opcję ‘Blokuj wszystkie obce pliki ‘cookies’ bez wyjątku’
  5. Zamknij ekran.

Gromadzenie innych danych

Na naszych serwerach przechowujemy także inne dane niż te, które pozyskujemy z wykorzystaniem plików „cookies”. Te dane to przede wszystkim adresy IP, czas nadejścia zapytania do naszego serwera, informacje o typie i wersji systemu operacyjnego oraz przeglądarki. Ponadto, jeśli użytkownik zostaje przekierowany na stronę internetową naszego serwisu z innej strony internetowej, to zbieramy informację o adresie URL, z którego nastąpiło przekierowanie.

 

Wykorzystywanie danych

Zebrane dane przechowujemy przede wszystkim w celu zapewnienia możliwie najwyższej jakości administrowania serwisem. Ponadto służą nam one do sporządzania statystyk dotyczących sposobu korzystania przez użytkowników z naszego serwisu. Dane gromadzone przy użyciu plików „cookies” nie są ujawniane osobom trzecim, za wyjątkiem upoważnionych przepisami prawa organów władzy publicznej.

 

ZASADY SUBSKRYPCJI NEWSLETTERÓW

 1. Użytkownik może dokonać zamówienia na realizację Usług w postaci otrzymywania Newsletterów poprzez złożenie oświadczenia drogą elektroniczną.
 2. Kancelaria kieruje do Użytkownika korespondencję związaną z udostępnianiem Newslettera na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika w Formularzu.
 3. Użytkownik, który dokonuje zamówienia subskrypcji Newslettera, zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług elektroniczną ma możliwość wyrażenia dobrowolnej zgody na otrzymywanie w formie elektronicznej, w szczególności na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu i Koncie Użytkownika wszelkich informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy.
 4. Cofnięcie zgody Użytkownika na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, uprawnia Usługodawcę do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usługi subskrypcji Newslettera na rzecz tego Użytkownika w zakresie, jakim zawiera on informacje handlowe, których wola otrzymywania w formie elektronicznej została odwołana.
 5. Korzystanie z usługi Newslettera jest uwarunkowane posiadaniem przez Użytkownika czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej. Każdy Newsletter zawierać będzie informację o nadawcy, wypełnione pole tematu w liście elektronicznym oraz informację o sposobie rezygnacji z Usługi lub zmiany parametrów jej wykonywania. W przypadku zmiany parametrów odnoszącej się do danych zawartych w Koncie Użytkownika Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznej aktualizacji danych zawartych w Koncie Użytkownika.
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo do rezygnacji z subskrypcji Newsletterów w każdym czasie. Usługa subskrypcji Newslettera jest bezpłatna.