„ODMROŻENIE” SĄDÓW- projekt tarczy 3.0

„ODMROŻENIE” SĄDÓW- projekt tarczy 3.0

28 KWIETNIA 2020

Projekt nowelizacji tarczy antykryzysowej, uchyla dotychczasowe przepisy o zawieszeniu terminów sądowych i procesowych. Ponadto, ma zostać rozszerzony katalog spraw pilnych – w tym  tych dotyczących upadłości. Możliwa ma być także oczekiwana komunikacja z sądami przez ePUAP oraz e-rozprawy.

Od kiedy

Zgodnie z projektem, terminy sądowe i procesowe, które nie biegły na mocy dotychczasowych przepisów tarczy antykryzysowej, rozpoczynają swój bieg od dnia 15 maja 2020 r., a zawieszone biegną dalej.

Katalog spraw pilnych

W katalogu spraw pilnych dla których nie miały zastosowania przepisy o zwieszeniu terminów, mają się pojawić dodatkowo sprawy dotyczące warunkowego umorzenia postępowania, zarządzenia wykonania kary warunkowo zawieszonej oraz odwołania warunkowego zwolnienia i sprawy o rozpoznanie wniosku restrukturyzacyjnego i sprawy prowadzone po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, ogłoszenie upadłości oraz sprawy prowadzone po ogłoszeniu upadłości.

 Informatyzacja

Pojawiły się też propozycje zmian do Prawa o ustroju sądów powszechnych. Zgodnie z jedną z nich minister sprawiedliwości ma określić sposób zaprojektowania i wdrożenia systemu teleinformatycznego, który będzie obsługiwać postępowania sądowe. Kluczowym dla takiego funkcjonowania postepowań sądowych są kwestie możliwości technicznych i organizacyjnych sądów a przede wszystkim poziom bezpieczeństwa.

Tarcza ma również wprowadzić możliwość prowadzenia rozpraw i posiedzeń w trybie telekonferencji, w sytuacji gdy ich uczestnicy nie przebywają w budynku sądu. Zmiany obejmują Kodeks postępowania cywilnego i procedurę administracyjną.

Według nowych przepisów, przewodniczący może też zarządzić przeprowadzenie posiedzenia niejawnego w trybie telekonferencyjnym, jeżeli uzna rozpoznanie sprawy za konieczne, a przeprowadzenie wymaganych przez ustawę rozprawy lub posiedzenia jawnego mogłoby wywołać nadmierne zagrożenie zdrowia uczestników posiedzenia.

Komunikacja

Bardzo wyczekiwane przez środowisko prawnicze zmiany dotyczą też komunikacji z sądem. Zgodnie z obecną propozycją w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, pismo będzie mogło być wnoszone do sądu przy użyciu platformy ePUAP, a datą jego wniesienia będzie data określona w urzędowym poświadczeniu odbioru.

Projektodawcy chcą by sąd mógł dokonywać doręczeń:
1. za pośrednictwem platformy ePUAP – uczestnikowi postępowania sądowego, który wniósł pismo za pośrednictwem tej platformy i wyraził zgodę na doręczanie pism w ten sposób;
2. za pośrednictwem portalu informacyjnego sądów powszechnych – uczestnikowi postępowania sądowego, który wyraził zgodę na doręczanie pism w ten sposób;
3. na adres poczty elektronicznej – uczestnikowi postępowania sądowego, który wystąpił do sądu o doręczanie pism w ten sposób i wskazał w tym celu sądowi adres poczty elektronicznej.

Adresat będzie mógł potwierdzić odebranie pisma w terminie 14 dni od nadania, wnosząc takie potwierdzenie za pośrednictwem platformy ePUAP lub z adresu poczty elektronicznej wskazanego uprzednio sądowi. Z kolei za dzień doręczenia pisma ma być uznany dzień wskazany w otrzymanym przez sąd potwierdzeniu, a jeśli go nie będzie doręczenie ma być uznane się za dokonane z upływem czternastu dni od jego nadania lub zamieszczenia w portalu informacyjnym sądów powszechnych.

Udostępnij: