Jak przygotować swój biznes na kryzys – przestój w biznesie spowodowany pandemią. Jakie wsparcie proponuję rząd?

W związku z koronawirusem rząd planuje szereg zmian legislacyjnych mających wesprzeć firmy, m.in. poprzez: ulgi w należnościach, poprawę płynności finansowej firm oraz ochronę i wsparcie rynku pracy. Propozycje ułatwień dla Przedsiębiorców, choć na razie jedynie sygnalizowane przez Rząd, Parlament oraz inne organy administracji Państwowej, łączy wspólny mianownik, którym jest konieczność podjęcia inicjatywy ze strony Przedsiębiorców, którzy chcieliby uzyskać pomoc ze strony Państwa. Jednocześnie wskazać należy, że z całą pewnością proponowane ułatwienia nie obejmą wszystkich problemów i zagrożeń z którymi obecnie mierzą się Państwo. W wielu z tych problemów możemy Państwu pomóc już teraz, zapewniając bieżące doradztwo, ale i wsparcie w funkcjonowaniu Przedsiębiorstwa.

Obsługa podatkowa

Kancelaria ze swojej strony chętnie podejmie się pomocy w wypełnianiu wniosków i podań związanych z programem pomocowym. Ponadto przygotujemy odpowiednie wyliczenia i kalkulacje niezbędne, aby móc wnioskować o udzielenie pomocy.

Poniżej zaprezentujemy proponowane obecnie zmiany:

 • Ułatwienia w zakresie obowiązkowego stosowania metody podzielonej płatności, wcześniejszego zwrotu VAT, jak i wprowadzenie możliwości uregulowania podatku po terminie, bez ponoszenia kosztu odsetek. Na tę chwilę brak jest jednak bardziej szczegółowych informacji w tym zakresie i trudno ocenić, na ile te uproszczenia będą w praktyce pomocne dla podatników.
 • Przesunięcie z 1 kwietnia na lipiec 2020 r. terminu obowiązku wpisywania się firm do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy).
 • Ułatwienia w zawieszeniu prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków związanych z anulowaniem wycieczek (dotyczyć będzie branż dotkniętych skutkami kryzysu).
 • Zmiana schematu pomocy publicznej, w tym rozszerzenie dla MŚP i dużych firm.
 • Uldze we wpłacie zobowiązań podatkowych.
 • Możliwości odliczenia „wstecz” straty od dochodu (tj. straty z 2020 od 2019), która umożliwia odjęcie straty poniesionej z działalności gospodarczej w danym roku od dochodu osiągniętego w ciągu następnych pięciu lat.
 • Wsparciu gwarancyjnemu oraz dopłacie do kredytów – działania BGK.
 • Możliwości uzyskania pomocy w ramach pomocy de minimis. Obecnie kwota udzielanych przez BGK gwarancji de minimis nie może stanowić więcej niż 60% kwoty kredytu i przekroczyć kwoty 3,5 mln zł (jednostkowa gwarancja) – postulat zwiększenia gwarancji do 80% kwoty kredytu.
 • Nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy polegającą na skróceniu – z 6 do 3 miesięcy – okresu kryzysu, czyli spadku obrotów gospodarczych, sprzedaży towarów lub usług o 15%, który uprawnia do objęcia wsparciem pracodawcy polegającym na finansowaniu utrzymania miejsc pracy.
 • Zasiłki chorobowe i opiekuńcze, które przysługują przedsiębiorcom w przypadku braku możliwości wykonywania pracy w związku z koronawirusem.
 • Ulgi w spłacie lub umorzenia należności z tytułu składek do ZUS.

Obsługa prawna

Oferujemy też Państwu wsparcie w zakresie bieżącej obsługi prawnej, dotyczącej funkcjonowania Państwa przedsiębiorstwa. W związku z nadzwyczajnym stanem w którym przyszło Państwu prowadził firmę, Kancelaria może zaproponować i podjąć się wsparcia w szeregu spraw, a obecnie dostrzegane przez nas problemy dotyczyć mogą m.in.

 • Terminowego i pełnego wywiązywania się przez Państwa oraz Państwa kontrahentów z zawartych umów o charakterze zobowiązaniowym m.in. chodzi tutaj o umowy kredytowe, leasingowe, umowy najmu, umowy na dostawy, ale i inne umowy cywilnoprawne;
 • Wywiązywanie się przez Państwa pracowników z obowiązku świadczenia pracy na Państwa rzecz, jak również obowiązku Państwa jako pracodawców względem pracowników w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków pracy;
 • Konsekwencji związanych z przestojem Państwa przedsiębiorstwa w zakresie zobowiązań płacowych z tytułu umów o pracę lub innych umów cywilnoprawnych;
 • Oceny zasadności objęcia Państwa przedsiębiorstw ograniczeniami o których mowa m.in. w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz aktów późniejszych;
 • Roszczeń o charakterze cywilnoprawnym przysługujących Państwu wobec innych podmiotów, jak również innych podmiotów wobec Państwa w związku z ograniczenie funkcjonowania Przedsiębiorstwa;

Przedmiotowe wyliczenie, tak w zakresie obsługi podatkowej jak również obsługi prawnej nie wyczerpuje szerokiej gamy spraw w których Kancelarii ma możliwość objęcia Państwa doradztwem i pomocą. Zapewniamy, że każda sprawa jest przez nas traktowana indywidualnie, a nadzwyczajność sytuacji powoduje, że w trudnych czasach w których obecnie funkcjonujemy zasadnym jest skorzystanie z pomocy ekspertów.

Udostępnij: