Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców przeznaczony jest dla osób fizycznych, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, a są zobowiązane do spłaty rat kredytu mieszkaniowego.

Podstawa prawna

Fundusz działa na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015 o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, ze zmianami  wprowadzonymi ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1358),

Z dniem 1 stycznia 2020 roku zmieniły się zasady udzielania pomocy dla kredytobiorców zarówno korzystających z kredytów w złotówkach, jak i w walutach obcych, wypłacanej z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

Do kluczowych zmian należą:

 1. podniesienie minimum dochodowego umożliwiającego wnioskowanie o wsparcie do 1402 zł dla osób samotnych i 1056 zł na osobę w rodzinie,
 2. zwiększenie miesięcznego wsparcia z 1,5 tys. do 2 tys. zł,
 3. wydłużenie okresu wsparcia z 18 do 36 miesięcy,
 4. wprowadzenie mechanizmu częściowego umorzenia środków do zwrotu, w przypadku gdy kredytobiorca dokona spłaty 100 rat bez opóźnienia,

Podstawowe zasady i formy wsparcia:

 1. Wsparcie przeznaczone jest na spłatę zobowiązań kredytobiorcy z tytułu kredytu mieszkaniowego
 2. Wsparcie wypłacane jest w ratach miesięcznych przez okres nie dłuższy niż 36 miesięcy
 3. Wysokość wsparcia to równowartość przewidywanych 36 miesięcznych rat kredytu mieszkaniowego. Miesięczna kwota wsparcia nie może być wyższa niż 2000 zł.
 4. Pożyczka przyznawana jest na pokrycie pozostałej części zadłużenia z tytułu kredytu mieszkaniowego, po sprzedaży kredytowanej nieruchomości, gdy uzyskana ze sprzedaży kwota nie pokryła całego zobowiązania
 5. Maksymalna kwota pożyczki na spłatę zadłużenia to 72 000 zł.
 6. Wsparcie lub pożyczka na spłatę zadłużenia są zwrotne
 7. Zwrot wsparcia/pożyczki na spłatę zadłużenia następuje po 2-letnim okresie karencji w 144 równych, nieoprocentowanych miesięcznych ratach
 8. Spłata przez kredytobiorcę  bez opóźnień 100 rat, skutkuje umarzeniem pozostałej części rat  wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia

Gdzie złożyć wniosek o wsparcie?

W celu uzyskania wsparcia/pożyczki na spłatę zadłużenia kredytobiorca powinien złożyć wniosek do kredytodawcy, tj. do banku, z którym zawarta została umowa kredytu mieszkaniowego.

Dla kogo przeznaczone jest wsparcie ?

Wsparcie z Funduszu przeznaczone jest między innymi dla osób które utraciły pracę w związku z obecną sytuacją gospodarczą spowodowaną koronawirusem

Ograniczenia w przyznawaniu wsparcia

Wsparcie oraz pożyczka na spłatę zadłużenia nie mogą być przyznane:

 1. jeżeli utrata zatrudnienia przez co najmniej jednego z kredytobiorców nastąpiła w wyniku rozwiązania przez niego umowy o pracę za wypowiedzeniem lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika;
 2. jeżeli jeden z kredytobiorców uzyskał wsparcie na zasadach określonych w ustawie;
 3. jeżeli umowa kredytu mieszkaniowego została wypowiedziana przed złożeniem wniosku o wsparcie lub pożyczkę na spłatę zadłużenia;
 4. za okres, w którym co najmniej jednemu z kredytobiorców przysługuje świadczenie z tytułu utraty pracy wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia spłaty kredytu, gwarantującej wypłatę świadczenia na wypadek utraty pracy;
 5. jeżeli w dniu złożenia wniosku o wsparcie lub pożyczkę na spłatę zadłużenia kredytobiorca:

1/ jest właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego lub był nim w okresie 6 miesięcy  przed złożeniem wniosku;

2/ posiada spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub  domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej  lub posiadał takie prawo w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku;

3/ posiada roszczenie o przeniesienie na niego prawa własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego,  spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu  jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadał takie roszczenie w okresie 6 miesięcy przed

złożeniem wniosku.

Najnowsze informacje dotyczące wsparcia z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców

7 kwietnia 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych (Dz. U. poz. 622, dalej „rozporządzenie Ministra Finansów”), które zakłada przedłużenie terminów spłat udzielonego wsparcia.

Zgodnie z postanowieniami § 10 ust. 5 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów:

 • termin rozpoczęcia zwrotu wsparcia, który dla danego kredytobiorcy przypada na kwiecień, maj bądź czerwiec 2020 r., ulega wydłużeniu o 3 miesiące, co oznacza, że kredytobiorca rozpocznie zwrot wsparcia odpowiednio w lipcu, sierpniu bądź wrześniu 2020 r.,
 • dla wsparcia, którego termin zwrotu już się rozpoczął (przed kwietniem 2020 r.), termin płatności miesięcznej raty zwrotu wsparcia  w przypadku rat płatnych przez kredytobiorcę w kwietniu, maju bądź czerwcu 2020 r., ulega wydłużeniu o 3 miesiące, co oznacza, że kredytobiorca spłaca te raty odpowiednio w lipcu, sierpniu i wrześniu 2020 r.

W przypadku zainteresowania wsparciem, należy skontaktować się  ze swoim kredytodawcą.

Udostępnij: