Jak wiadomo, najłatwiej popełnić błędy na rzeczach prostych. Dlatego w praktyce warto wracać do podstaw, aby w natłoku codziennych spraw o nich nie zapomnieć.
Jak stanowi art. 132 k.p.c.: W toku sprawy adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy oraz radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa doręczają sobie nawzajem bezpośrednio odpisy pism procesowych z załącznikami. W treści pisma procesowego wniesionego do sądu zamieszcza się oświadczenie o doręczeniu odpisu pisma drugiej stronie albo o jego nadaniu przesyłką poleconą. Pisma, niezawierające powyższego oświadczenia, podlegają zwrotowi bez wzywania do usunięcia tego braku.
Jak to wygląda w praktyce? Otóż należy przygotować dwie koperty z dowodem nadania (przy jednym podmiocie po drugiej stronie), przy czym przygotowując kopertę z odpisami dla pełnomocnika profesjonalnego drugiej strony przygotowujemy dwa potwierdzenia. Jedno zostaje dla nas natomiast jego duplikat wysyłamy do sądu wraz z oryginałem pisma.
Jaki jest rygor niedochowania temu obowiązkowi. Otóż wbrew pozorom bardzo surowy, albowiem niedopełnienie tego obowiązku skutkuje zwrotem pisma bez wzywania do usunięcia braku. Z mojej praktyki może to dotyczyć m.in. ustosunkowania się do opinii biegłego sądowego. Brak potwierdzenia nadania drugiej stronie, reprezentowanej przez pełnomocnika profesjonalnego będzie skutkowało w tym wypadku brakiem możliwości odniesienia się merytorycznego do tego, co w swojej opinii zawarł biegły. W praktyce zatem, przy niekorzystnej opinii sąd uzna, że nie zgłaszamy do niej zastrzeżeń. Pół biedy, gdy opinia jest dla nas korzystna. Jednak jak to wygląda w oczach klienta?
Omawiając tą instytucję nie sposób nie zaznaczyć, iż zgodnie z § 11 k.p.c.: Przepis § 1 nie dotyczy wniesienia pozwu wzajemnego, apelacji, skargi kasacyjnej, zażalenia, sprzeciwu od wyroku zaocznego, sprzeciwu od nakazu zapłaty, zarzutów od nakazu zapłaty, wniosku o zabezpieczenie powództwa, skargi o wznowienie postępowania, skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia i skargi na orzeczenia referendarza sądowego, które należy złożyć w sądzie z odpisami dla strony przeciwnej.
Od dnia 8 września 2016 r. na skutek nowelizacji art. 132 k.p.c. dodany został §12., który stanowi, iż: Przepis § 1 nie dotyczy pism wnoszonych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, podlegających doręczeniu adwokatowi, radcy prawnemu, rzecznikowi patentowemu lub radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, którzy dokonali wyboru wnoszenia pism za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
Należy zaznaczyć, iż zgodnie z § 2. Doręczenie adresatowi może nastąpić także przez wręczenie mu pisma bezpośrednio w sekretariacie sądu. Sytuacja to może dotyczyć zarówno pism procesowych jak również pism sądowych. Zgodnie zaś z §75 Regulaminu Urzędowania Sądów Powszechnych: Jeżeli obecny w sądzie adresat wykazał swoją tożsamość, pismo doręcza się mu bezpośrednio, za potwierdzeniem odbioru.
Podstawa prawna:

  1. Art. 132 k.p.c.
  2. §75 Regulaminu Urzędowania Sądów Powszechnych