Rok 2019 przyniósł znaczące zmiany w przepisach dotyczących egzekucji należności. Dotychczasowa ustawa o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997r. została zastąpiona dwoma nowymi aktami prawnymi: Ustawą o kosztach komorniczych z dnia 28 lutego 2018r. oraz ustawą o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 22 marca 2018r. Nowe przepisy regulują nie tylko obowiązki komorników, aplikantów, asesorów ale przede wszystkim przynoszą ważne zmiany dla wierzycieli i dłużników.

 

Najważniejszą z nich to nowe wysokości opłat egzekucyjnych oraz zasady ich ponoszenia. Zmiany dotyczą także przepisów kodeksu postępowania cywilnego, które wniosły wiele nowości jak np.  zmiany w sposobie składania skarg na czynności komorników, nowe ograniczenia majątku nie podlegającego egzekucji czy kontrole organów egzekucyjnych prowadzone w większym zakresie.

 

Wprowadzone przez ustawodawcę zmiany wydają się być bardziej rygorystyczne i dla niektórych skomplikowane, jednakże w praktyce zobaczymy czy przyniosą większa niż dotychczas skuteczność. Jedną z dotkliwszych dla wierzyciela zmian są opłaty egzekucyjne, których dotychczas nie musiał ponosić w określonych przypadkach. Zgodnie z art. 29.1 ustawy o kosztach komorniczych w razie umorzenia postepowania na wniosek wierzyciela albo z mocy prawa wierzyciela obciąża opłata stosunkowa w wysokości 5% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania.

 

Odtąd zatem każde, z wyjątkiem przesłanek wskazanych w ustawie (wykazanie zawarcia porozumienia z dłużnikiem lub jego dobrowolne wpłaty) , wycofanie sprawy od Komornika będzie wiązało się z kosztami, które musi ponieść wierzyciel. W świetle nowego systemu prawnego ważne jest aby umieć odnaleźć się we wszystkich zmianach i odzyskać należności bez przykrych konsekwencji.

Komentarz dotyczący zmian naszego koordynatora ds. egzekucji  Marka Kempińskiego