01.01.2016 r. nastąpiła zmiana przepisów procedury cywilnej. W chwili obecnej pozew musi zawierać dodatkowy element – informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.