24.01.2016 r.  – nastąpiła zmiana przepisów ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych dotyczących właściwości miejscowej Sądów w sprawach dotyczących ubezpieczeń obowiązkowych. Obecnie powództwo o odszkodowanie z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych wytacza się wyłącznie przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania albo siedziby poszkodowanego zdarzeniem powodującym szkodę albo przed sąd właściwy dla miejsca zaistnienia tego zdarzenia. W braku wskazanych wyżej podstaw właściwości miejscowej powództwo można wytoczyć przed sąd właściwy według przepisów o właściwości ogólnej. Przelew wierzytelności nie wpływa na właściwość sądu.