Coraz częściej zdarza się, że strony sporów sądowych dotyczących ubezpieczeń kierują do siebie propozycje zakończenia postępowania likwidacyjnego na mocy ugody.
Jak wynika z art. 805 § 1 k.c. głównym celem wynikającym z umowy ubezpieczenia jest zagwarantowanie ochrony przez spełnienie określonego świadczenia w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku. W świetle przepisów prawa ubezpieczeniowego, dokładnie art. 28 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie lub świadczenie na podstawie uznania roszczenia uprawnionego z umowy ubezpieczenia w wyniku ustaleń dokonanych w przeprowadzonym przez siebie postępowaniu, o którym mowa w art. 29, zawartej z nim ugody lub prawomocnego orzeczenia sądu.
Celem ugody jest uregulowanie zobowiązania do zapłaty należnego odszkodowania w sposób możliwie najszybszy w zamian za zgodę poszkodowanego na wypłatę kwoty niższej od tej, jaką otrzymałby w wyniku prowadzonego przez ubezpieczyciela postępowania lub sporu sądowego. Poszkodowany zyskuje więc najczęściej szybką wypłatę odszkodowania i możliwość likwidacji szkody, tracąc część odszkodowania.
Rozwiązanie to jest korzystne dla obu stron. Zakład ubezpieczeń, zamyka sprawę, nie musi utrzymywać odpowiednich rezerw techniczno ubezpieczeniowych, ponosić kosztów obsługi. Konsument zyskuje środki finansowe, umożliwiające pokrycie szkody.