4 czerwca 2020 Sejm uchwalił  tzw. Tarczę antykryzysową 4.0. Ustawa ta przewiduje liczne zmiany w obowiązujących przepisach m.in. dopłaty do oprocentowania kredytów dla firm znajdujących się w trudnej sytuacji z powodu pandemii a także  możliwość skorzystania z wakacji kredytowych.

W zakresie wakacji kredytowych, przewidziany w ustawie mechanizm zakłada m.in.:

  • zawieszenie obowiązku spłacania kredytów konsumenckich, hipotecznych i kredytów w rozumieniu art. 69 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, zarówno w części kapitałowej, jak i odsetkowej. W tym okresie kredytodawca nie będzie mógł pobierać żadnych innych opłat, z wyjątkiem opłat z tytułu składek za umowy ubezpieczenia powiązane z umową kredytu.
  • maksymalny termin zawieszenia wykonania umowy będzie wynosił 3 miesiące. Okres kredytowania, jak i wszystkie terminy przewidziane w umowie kredytu, ulegną stosownemu przedłużeniu o okres zawieszenia.
  • w przypadku, w którym kredytobiorca ma kilka kredytów tego samego rodzaju (np. dwa kredyty waloryzowane do CHF) u danego kredytodawcy, będzie mógł skorzystać z wakacji kredytowych tylko wobec jednego z nich.
  • z zawieszenia wykonywania umowy kredytowej będą mogli skorzystać ci konsumenci, którzy po 13 marca br. stracili pracę lub inne główne źródło dochodu.
  • rozwiązanie wskazane w ustawie będzie dotyczyło umów kredytowych zawartych przed 13 marca 2020 r., jeśli termin zakończenia okresu kredytowania określony w tych umowach przypada po upływie 6 miesięcy od dnia 13 marca 2020 r.

Ustawa daje prawo do zawieszenia na okres do 3 miesięcy spłaty kredytu, bez naliczania odsetek i innych opłat.  Zawieszenie nastąpi automatycznie z chwilą doręczenia kredytodawcy stosownego wniosku. Kredytobiorca sam zdecyduje, czy zawiesi spłatę na jeden, dwa czy trzy miesiące.

Uchwalona w 4 czerwca 2020  tzw. Tarcza antykryzysowa 4.0 wprowadza także. dopłaty do oprocentowania kredytów dla firm, które znalazły się w trudnej sytuacji przez koronawirusa. Chodzi o pożyczki udzielane przez banki na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom. Zgodnie z ustawą umowy kredytu z dopłatą będą mogły być zawierane do 31 grudnia br.

Na dopłaty ma być przeznaczone ok. 570 mln zł, a według rządu ma to wygenerować pożyczki o wartości ponad 30 mld zł. Dopłaty mają być wypłacane przez BGK ze środków Funduszu Dopłat do oprocentowania. Środki w Funduszu mają pochodzić m.in. z wpłat z budżetu państwa, odsetek od lokat okresowo wolnych środków Funduszu w bankach, z wpływów z inwestycji środków Funduszu w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, czy z wpłat z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Inne kluczowe rozwiązania ustawy Tarczy Antykryzysowej 4.0

  • czasowe przepisy antyprzejęciowe dla ochrony polskich firm przed wykupem przez inwestorów spoza UE;
  • wsparcie budżetów samorządów;
  • ułatwienia dotyczące  przetargów;
  • dopłaty z budżetu państwa do oprocentowania kredytów bankowych dla firm;
  • wsparcie utrzymania miejsc pracy poprzez dostosowanie rynku pracy do wyzwań  spowodowanych przez COVID-19;

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapraszamy .

Kancelaria radców Prawnych Ryszewski Szubierajski Sp. k.