Rynek ubezpieczeń jest przebogaty w oferty w różnych ubezpieczeń, które mają chronić nas od następstw zdarzeń drogowych. Oprócz obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej do „wykupienia”, którego obliguje nas ustawodawca, poniżej krótki opis kilku najczęściej występujących ubezpieczeń dodatkowych i występujące między nimi różnice.
Podstawową różnicą pomiędzy ww. umowami ubezpieczeń, która została zaznaczona już na wstępie jest fakt, że umowa OC (odpowiedzialności cywilnej) jest ubezpieczeniem obowiązkowym, zaś umowa AC (AutoCasco) i NNW (Następstw Nieszczęśliwych wypadków) oraz Assistance są umowami dobrowolnymi. Osoba ubezpieczająca pojazd w zakresie OC może dodatkowo w tym samym (lub innym) Zakładzie Ubezpieczeń zawrzeć umowę AutoCasco, NNW czy Assisatnce.
Umowa AutoCasco jest umową odpłatną, w ramach której Zakład Ubezpieczeń na podstawie Ogólnych Warunków Umowy i zawartych nich postanowień i zobowiązuje się wypłacić odszkodowanie za zaistniałe zdarzenie zaś ubezpieczający zobowiązuje się do zapłacenia składki. Ubezpieczenie AutoCasco może dotyczyć zarówno naprawy pojazdu jak również jego kradzieży. Różnicą pomiędzy umową ubezpieczenia OC, a AC jest też podmiot od którego „żądamy” odszkodowania. W przypadku szkody z OC, jeżeli jesteśmy poszkodowanymi o odszkodowanie zwracamy się do Zakładu Ubezpieczeń sprawcy szkody. Zaś w przypadku umowy z AC zwracamy się do „własnego” zakładu ubezpieczeń, przy czym w tym wypadku nie ma znaczenia czy jesteśmy sprawcą czy poszkodowanym bowiem z tego uprawnienia możemy skorzystać niezależnie od tego czy to my spowodowaliśmy zdarzenie drogowe czy też jesteśmy poszkodowanymi. Jeżeli jednak nasz Zakład Ubezpieczeń nie zrefunduje nam całej szkody o brakującą część możemy wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń sprawcy.
Kolejną różnicą pomiędzy ww. ubezpieczeniami jest to, że w przypadku umowy OC zasady wypłaty odszkodowania, terminy, jak również ustalenie wysokości odszkodowania ustalają i normują przepisy ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych oraz przepisy kodeksu cywilnego. W przypadku umowy AC, podstawą ustalenia odpowiedzialności będą zapisy Ogólnych Warunków Umowy, w których szczegółowo ustala się zasady wyliczenia wysokości szkody, a także zasady ustalenia kiedy szkoda jest szkodą częściową, a kiedy całkowitą. Umowa może również zawierać kilka wariantów wypłaty odszkodowania, w których ustalenie wysokości szkody następuje na podstawie bądź to przedstawionego kosztorysu naprawy lub też na podstawie przedłożenia faktur za naprawę pojazdu. Ogólne Warunki Umowy określają również rodzaj części zamiennych oraz mogą ewentualnie mogą określać stosowne amortyzację ze względu na wiek lub stan pojazdu. W przypadku ubezpieczenia OC zastosowanie niektórych regulacji z AC jest utrudnione lub niemożliwie np. uzależnienie jakości części zamiennych od wieku pojazdu, w sytuacji w której pojazd nie był wcześniej na takich nieoryginalnych częściach naprawiany.
W przypadku ubezpieczenia AC kradzieżowego OWU zawierają zazwyczaj szereg obowiązków, które musi spełnić ubezpieczający aby takie odszkodowanie otrzymać, zazwyczaj obowiązki te dotyczą sposobu „garażowania” pojazdu oraz używania odpowiednich zabezpieczeń antywłamaniowych etc. W przypadku wypłaty odszkodowania ubezpieczający zazwyczaj zobowiązany jest również podpisać umowę przeniesienia praw do pojazdu w przypadku gdyby jednak skradziony pojazd odnalazł się.
Odnośnie umów NNW i Assistance należy wskazać, że są to podobnie jak AC, umowy dobrowolne. Co do zasady zawierają w sobie dodatkowe „bonusy” dla ubezpieczającego takie jak bezpłatna pomoc drogowa, ubezpieczenie szyb itp. Ubezpieczenie NNW czyli dobrowolne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w postaci uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci kierowcy lub pasażera pojazdu, zawiera w sobie zapisy kiedy i na jakich zasadach Zakład Ubezpieczeń obowiązany jest wypłacić z tego tytułu stosowną kwotę odszkodowania. Zapisy są zazwyczaj bardzo szczegółowe i zawierają wiele wyłączeń odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń, np. poprzez szczegółowe określenie warunków uznania danego wypadku za określone w Ogólnych Warunkach Umowy zdarzenie ubezpieczeniowe.
Ubezpieczenie Assistance może zawierać w sobie również zapisy dotyczące wynajmu pojazdu zastępczego na czas naprawy uszkodzonego pojazdu lub na inny okres wskazany w umowie. W chwili obecnej bardzo często umowa AC, NNW, Assistance, a także OC występują w tzw. pakietach ubezpieczeniowych, którego wykupienie obniża znacząco wysokość składki.
Należy również kilka słów powiedzieć o instytucji BLS tj. Bezpośredniej Likwidacji Szkód. Ostatnimi czasy Zakłady Ubezpieczeń coraz częściej wprowadzają do zakresu swoich usług program BLS. Program ten polega na tym, iż pomimo, że poszkodowany nie ma zawartej ze swoim Zakładem Ubezpieczeń Umowy Autocasco to Zakład Ubezpieczeń na podstawie zawieranej dodatkowej umowy refunduje koszty naprawy do wysokości ustalonej kosztorysowo, a następnie wysokości wypłaconego odszkodowania dochodzi w postępowaniu regresowym samodzielnie od Zakładu Ubezpieczeń sprawcy szkody. Częstokroć zdarza się jednakże tak, że wysokość wypłaconego odszkodowania nie pozwala na pokrycie rzeczywistych kosztów naprawy i poszkodowany dochodzi samodzielnie pozostałej części bezpośrednio od Zakładu Ubezpieczeń sprawcy, ponad kwotę wypłaconą w ramach BLS przez własny Zakład Ubezpieczeń. Ta forma likwidacji szkody podyktowana jest w dużej mierze czynnikami marketingowymi, które pozwalają na skuteczne „przyciągniecie” klienta, jest też w dużej mierze korzystna dla klienta bowiem nie musi on oczekiwać na rozstrzygnięcie postępowania likwidacyjnego i decyzję wypłaty z Zakładu Ubezpieczeń sprawcy szkody.