Zgodnie z art. 819 §1 k.c. roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniają się z upływem lat trzech.
Ale uwaga:
Wg §4 tego przepisu:
Bieg przedawnienia roszczenia o świadczenie do ubezpieczyciela przerywa się także przez zgłoszenie ubezpieczycielowi tego roszczenia lub przez zgłoszenie zdarzenia objętego ubezpieczeniem. Bieg przedawnienia rozpoczyna się na nowo od dnia, w którym zgłaszający roszczenie lub zdarzenie otrzymał na piśmie oświadczenie ubezpieczyciela o przyznaniu lub odmowie świadczenia.

W praktyce powstaje pytanie, na kim spoczywa ciężar dowodu co do biegu przedawnienia?
Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne – art. 6 k.c. Innymi słowy to zakład ubezpieczeń, który chce podnieść zarzut przedawnienia powinien udowodnić, iż doręczył na piśmie oświadczenie o odmowie wypłaty świadczenia.
Czy złożenie odwołania ponownie przerywa bieg przedawnienia?
Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 20 listopada 2014 r. dopóki postępowanie likwidacyjne nie skończy się definitywnie, oświadczenie ubezpieczyciela nie nosi waloru oświadczenia kończącego to postępowanie. Zważywszy na wynikający z art. 16 ust. 3 ustawy z 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej obowiązek ubezpieczyciela informowania ubezpieczonego o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej, nie można przyjąć, że celem racjonalnego ustawodawcy było, by postępowanie sądowe musiało być niekiedy wszczęte przed złożeniem przez ubezpieczyciela definitywnego oświadczenia i zakończeniem postępowania likwidacyjnego.
Bieg przedawnienia roszczenia o świadczenie do ubezpieczyciela rozpoczyna się po przerwie od dnia, w którym zgłaszający roszczenie lub zdarzenie otrzymał na piśmie od ubezpieczyciela kończące postępowanie likwidacyjne oświadczenie o przyznaniu lub odmowie świadczenia (art. 819 § 4 zdanie drugie k.c.).
Co więcej jak zauważył Sąd Apelacyjny w Łodzi (sygn. akt I ACa 104/15) odnośnie art. 819 k.c. Przepis ten nie przewiduje żadnych możliwości odmiennego porozumienia stron, nie mogą być przedmiotem negocjacji, czy uzgodnienia, także na korzyść ubezpieczającego. Dostrzec przy tym należy, że art. 819 § 4 k.c. nie zawiera żadnego sformułowania, z którego można byłoby wywieść wniosek o braku możliwości wielokrotności przerywania biegu przedawnienia w sposób przewidziany w tym przepisie.
Powyższe orzecznictwo wskazuje na coraz szerszą ochronę ubezpieczonych i Poszkodowanych w relacjach z zakładami ubezpieczeń. Po stronie zakładów ubezpieczeń stwarza to obowiązek szczególnej dbałości o zachowanie procedur, zabezpieczenia dowodów oraz prawidłowego formułowania pouczeń w korespondencji.