Od 1 stycznia 2017 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wprowadzane zmiany mają na celu ograniczenie szarej strefy.
Dotychczas ustawa o swobodzie działalności gospodarczej zabraniała dokonywania lub przyjmowania płatności gotówkowych pomiędzy przedsiębiorcami w przypadku transakcji powyżej 15 tys. euro. Przepisy nie przewidywały również sankcji za nieprzestrzeganie obowiązku dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku bankowego.
Zgodnie z nowym brzmieniem art. 22 ww. ustawy dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą powinno następować za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, jeżeli stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca, jak również w sytuacji kiedy jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 tys. zł. Transakcje w walutach obcych będą przeliczane na złote według kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.


Podkreślić należy, że ww. limit dotyczyć będzie transakcji bez względu na liczbę wynikających z niej płatności. Dla przykładu: jeżeli przedsiębiorca zawrze umowę sprzedaży, w której cena stanowić będzie kwotę w wys. 25 tys. zł, a strony umówiły się na płatność w ratach, to każda
z nich powinna być dokonywana za pośrednictwem rachunku bankowego.
Ustawodawca wprowadził także sankcję dla przedsiębiorców, którzy dokonają płatności w formie gotówkowej za transakcję, której wartość przekroczy 15 tys. zł. Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatnicy nie będą mogli zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego.
Wskazywane powyżej przepisy znajdą zastosowanie w odniesieniu do płatności dokonywanych w roku podatkowym podatnika rozpoczynającym się po dniu 31.12.2016 r.