Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r.- o prawie autorskim i prawach pokrewnych w sposób kompleksowy chroni prawa autorów do utworów. Oprócz omawianych wcześniej praw autorskich o charakterze osobistym możemy wyróżnić również autorskie prawa majątkowe, które mają przede wszystkim chronić ekonomiczny interes autorów.
Zgodnie z art. 17 ww. ustawy wynika, że twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworów i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacyjnych oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu. Oznacza to, że prawa te są zbywalne np. w drodze umowy sprzedaży lub darowizny jak również podlegają dziedziczeniu a jedynym dysponentem dzieła jest jego autor (poza wyjątkami określonymi w ustawie).
Z naruszeniem autorskich praw majątkowych mamy do czynienia w przypadku, gdy zachowanie danego podmiotu wkracza w zakres cudzego prawa autorskiego. Przy czym dla oceny w tym zakresie bez znaczenia jest jest poziom artystyczny, czy naukowy utworu. Nie ma również znaczenia, czy do naruszenia ww. praw doszło z winy umyślne lub nieumyślnej jak również, czy doszło bez winy sprawy. Oczywiście okoliczności te jednak będą istotne przy określaniu zakresu odpowiedzialności sprawcy naruszenia.
Brak zgody twórcy na korzystanie z jego utworu oznacza, że korzystanie z utworu jest naruszaniem jego autorskich praw majątkowych oraz osobistych i może rodzić odpowiedzialność cywilną określoną w art. 79 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgodnie z tym art. uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła te prawa:

  1. zaniechania naruszania;
  2. usunięcia skutków naruszenia;
  3. naprawienia wyrządzonej szkody:
    • na zasadach ogólnych albo
    • poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione – trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu;
  4. wydania uzyskanych korzyści.

Dodatkowo twórca, którego prawa zostały naruszone może domagać się

  • jednokrotnego albo wielokrotnego ogłoszenia w prasie oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie lub podania do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia sądu wydanego w rozpatrywanej sprawie, w sposób i w zakresie określonym przez sąd;
  • zapłaty przez osobę, która naruszyła autorskie prawa majątkowe, odpowiedniej sumy pieniężnej, nie niższej niż dwukrotna wysokość uprawdopodobnionych korzyści odniesionych przez sprawcę z dokonanego naruszenia, na rzecz Funduszu Promocji Twórczości, gdy naruszenie jest zawinione i zostało dokonane w ramach działalności gospodarczej wykonywanej w cudzym albo we własnym imieniu, choćby na cudzy rachunek. 

Należy również pamiętać, że korzystanie z cudzego dzieła bez zgody autora rodzi odpowiedzialność karną.