Dnia 11.07.2016 r. na stronie Internetowej Rządowego Centrum Legislacji udostępniony został projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności, zakładający w szczególności wprowadzenie nakazu zapłaty wydawanego przez notariusza (http://legislacja.rcl.gov.pl/pro…/12287513/katalog/12366041…).

Ze wstępnych założeń przedmiotowego projektu wynika, że nakaz zapłaty obejmujący roszczenia wskazane w art. 498 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego (tj. jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego, a w innych sprawach, jeżeli przepis szczególny tak stanowi) wydawany będzie na pisemny wniosek złożony u notariusza. Wniosek powinien w szczególności zawierać wskazanie osoby uprawnionej i osoby zobowiązanej z nakazu zapłaty, wniosek o wydanie nakazu zapłaty, dokładne oznaczenie żądania oraz przytoczenie okoliczności faktycznych sprawy.

Jak wynika z projektu, po wydaniu nakazu zapłaty notariusz nakaże zobowiązanemu, ażeby w ciągu dwóch tygodni od doręczenia nakazu spełnił roszczenie w całości wraz z kosztami za wydanie nakazu oraz kosztami jego doręczenia bądź w tym terminie wniósł sprzeciw do notariusza, który wydał nakaz zapłaty. W przypadku skutecznego złożenia sprzeciwu nakaz straci moc w zaskarżonej części i w tym zakresie sprawa zostanie przekazana sądowi właściwemu dla miejsca zamieszkania bądź siedziby dłużnika. Przedstawiona propozycja przypomina zatem rozwiązania zastosowane w elektronicznym postępowaniu upominawczym, w którym w sytuacji skutecznego złożenia sprzeciwu bądź też odmowy wydania nakazu zapłaty procedura dochodzenia należności zostanie wydłużona w stosunku do tradycyjnej procedury, bowiem sprawa zostanie przekazana sądowi właściwości ogólnej, który następnie wzywa stronę powodową do uzupełnienia braków formalnych pozwu, a dopiero po tym wyznacza pierwszą rozprawę. Zatem propozycja mająca na celu przyspieszenie postępowania de facto wydłuża proces dochodzenia należności od dłużnika.

Istotnym novum zaproponowanym przez Ministerstwo Rozwoju jest sposób doręczeń omawianych nakazów zapłaty osobie zobowiązanej – następować będzie ono za pośrednictwem notariusza (osobiście) bądź pracownika prowadzonej przez niego kancelarii. Z powyższego wynika, że nakaz zapłaty nie będzie mógł zostać doręczony za pośrednictwem operatora pocztowego, co
w szczególności skutkować będzie brakiem możliwości zastosowania fikcji doręczenia. Niemożność doręczenia nakazu zapłaty w sposób wskazany powyżej skutkować będzie koniecznością uchylenia nakazu przez notariusza.

Notariusz niezwłocznie po sporządzeniu nakazu dokona jego wpisu do rejestru notarialnych nakazów zapłaty. Na wniosek osoby uprawnionej z tytułu notarialnego nakazu zapłaty klauzula wykonalności zostanie nadana przez notariusza, innego niż ten, który wydał nakaz zapłaty.