Zgodnie z art. 120 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.- prawo własności przemysłowej znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Oznacza to, że abyśmy mogli mówić o znaku towarowym muszą zostać spełnione dwie podstawowe przesłanki: po pierwsze możliwość przedstawienia oznaczenia w sposób graficzny. Potwierdza to również Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 22 lutego 2007 r., w sprawie o sygn. akt III CSK 300/06: przez przedstawienie oznaczenia w sposób graficzny, o którym mowa w art. 120 ust. 1 p.w.p., należy rozumieć „postrzegalność wzrokową znaku towarowego, co oznacza, że znak towarowy powinien być możliwy do zauważenia. Po drugie oznaczenie to daje możliwość odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa.


Należy pamiętać, że znakiem towarowym może być nie tylko samo słowo lub logo danego przedsiębiorstwa, ale również rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy oraz wiele innych, gdyż katalog wymieniony w art. 120 ustawy o własności przemysłowej ma charakter otwarty.
W obrocie gospodarczym mnóstwo jest przykładów znaków towarowych, które nie są jedynie wyrazami np. opakowanie czekolady Toblerone, ruch ust “Aquafresh”, czy kostka Rubika.


Należy jednak pamiętać, iż pomimo elastyczności ustawodawcy w kwestii znaków towarowych nie wszystkie oznaczenia będą zasługiwały na ochronę prawną. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej najczęstszym powodem odmowy udzielenia praw ochronnych na oznaczenia to:

  1. posługiwanie się oznaczeniami rodzajowymi lub opisowymi (np. nie można zarejestrować jako znaku towarowego wyrazu “drzewo”);
  2. zgłoszenie znaku towarowego, który może wprowadzać odbiorców w błąd (np.);
  3. zawiera symbol Rzeczypospolitej Polskiej (godło, barwy lub hymn).

Pełny katalog przyczyn odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy zawiera art. 129 (1) ustawy prawo własności przemysłowej. Rejestracja znaku towarowego zapewnia przedsiębiorcy ochronę na okres 10 lat z możliwością przedłużenia na kolejne 10 lat. Oznacza to, że przez cały okres ochrony przedsiębiorca ma wyłączne prawo do korzystania ze znaku towarowego na określonym terytorium. Natomiast w przypadku jakichkolwiek naruszeń ze strony innych podmiotów uzyskana ochrona ułatwia przedsiębiorcy dochodzenie roszczeń.

Podsumowując rejestracja znaku towarowego zapewnia przedsiębiorcy nie tylko bezpieczeństwo, ale również może stanowić najbardziej wartościowy element wchodzący w skład danego przedsiębiorstwa a nawet może się stanowić źródło przychodu.