Obsługa prawna zakładów ubezpieczeń

Ubezpieczenia

Kancelaria Radców Prawnych Ryszewski, Szubierajski została założona przez radców prawnych wywodzących się z branży ubezpieczeniowej i posiadających bogate doświadczenie w obsłudze największych tego typu podmiotów na polskim rynku.

Kancelaria obsługuje wiodące zakłady ubezpieczeń w zakresie spraw zarówno biernych (gdzie Zakład Ubezpieczeń jest stroną pozwaną) jak i czynnych,  w postępowaniach regresowych jak i też w obszarze windykacji należności oraz postępowaniach karnych.  Natomiast współpraca z szeregiem instytucji finansowych, min. bankami, w zakresie dochodzenia roszczeń od klientów usprawnia całą procedurę.

W zakresie obsługi spraw sądowych przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym, prowadzonych przeciwko klientom, Kancelaria oferuje kompleksową obsługę począwszy od etapu uzyskania informacji o skierowaniu sprawy na drogę postępowania sądowego przeciwko klientowi.

Przygotowania strategii obrony interesów klienta

Podjęcia próby negocjacji ugody zgodnie z wolą Mocodawcy

Wsparcia merytorycznego w zakresie kompletowania materiału dowodowego

Przed podjęciem działań prawnicy Kancelarii dokonują oceny przekazanej dokumentacji  i poprzez wnikliwą analizę stanu faktycznego podejmują decyzje o sposobie i rodzaju strategii przyjętej w odniesieniu do danej sprawy. W dotychczasowej współpracy z klientami obsłużyliśmy tysiące spraw na każdym etapie postępowania począwszy od złożenia pierwszego pisma procesowego będącego repliką na twierdzenia pozwu, prowadząc sprawę, aż do jej zakończenia na etapie wydania wyroku II instancji.

W toku trwających postępowań sądowych Kancelaria przygotowuje wszelkiego rodzaju pisma procesowe, w tym odpowiedzi na opinię biegłych sądowych, oraz bierze udział i prowadzi negocjacje ugodowe, w tym również przed mediatorem.

Kancelaria dochodzi również należności zasądzonych na rzecz klientów, uzyskując odpowiednie tytuły wykonawcze i kieruje sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego. W tym zakresie Kancelaria współpracuje z 250 komornikami na terenie całej Polski.

Kancelaria prowadzi również sprawy na etapie postępowania nadzwyczajnego przed Sądem Najwyższym w zakresie zleconym przez Klientów, przygotowując odpowiedzi na skargi nadzwyczajne oraz skargi kasacyjne. 

Zakres naszej praktyki obejmuje:

  • szkody na osobie;
  • szkody majątkowe (w tym sprawy dot. szkód komunikacyjnych, zalaniowych i pożarowych o znacznych rozmiarach);
  • zastępstwo procesowe na terenie całego kraju dzięki szerokiej siatce radców prawnych i adwokatów od lat współpracujących z Kancelarią.
  • sprawy dotyczące gwarancji ubezpieczeniowych;
  • obronę przed regresami, sprawy dotyczących błędów medycznych;
  • dochodzenie roszczeń w z tytułu regresów ubezpieczeniowych;
  • sprawy karne – kierowanie zawiadomień i prowadzenie sprawy na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego;
  • analiza stanów faktycznych i przygotowywanie opinii prawnych na potrzeby zapytań Klientów;
  • prowadzenie szkoleń wewnętrznych dla poszczególnych działów Zakładów Ubezpieczeń oraz dla agentów ubezpieczeniowych w dogodnych dla Klienta formach

Q&A

Najczęściej zadawane pytania.

Regres ubezpieczeniowy powstaje w sytuacji, gdy zakład ubezpieczeń dokona wypłaty odszkodowania z tytułu umowy ubezpieczenia, a okoliczności towarzyszące wypadkowi ubezpieczeniowemu uzasadniają prawo żądania roszczenia zwrotnego (regresu) od sprawcy szkody.

Zgodnie z polskim prawem likwidacja szkody ma za zadanie doprowadzić przedmiot ubezpieczenia do stanu sprzed szkody tak, jakby szkoda nigdy nie nastąpiła.

Przedawnienie roszczeń można określić jako możliwość uchylenia się przez dłużnika od zaspokojenia roszczenia po upływie określonego prawem terminu.  Po upływie określonego w ustawie terminu przedawnienia zakład ubezpieczeń może więc skutecznie odmówić wypłaty odszkodowania, również przed sądem.

Wiele Zakładów Ubezpieczeń stosuje w zakresie ubezpieczeń na życie dodatkowe klauzule, zgodnie z którymi Uposażonemu, w przypadku śmierci Ubezpieczonego, poza świadczeniem określonym w samej umowie ubezpieczenia z tytułu śmierci, przysługuje dodatkowe świadczenia w związku z tym, że śmierć nastąpiła w wyniku okoliczności wskazanej w klauzuli. Przykładem takiej klauzuli, zgodnie z którą, w przypadku śmierci Ubezpieczonego będącego bezpośrednio następstwem zawału serca lub udaru mózgu, poza świadczeniem podstawowym z tytułu śmierci Ubezpieczonego, przysługuje świadczenie dodatkowe w kwocie określonej w umowie ubezpieczenia. Przy czym zakłady ubezpieczeń standardowo stosują przy tego typu klauzulach zapisy dodatkowe wskazujące, że okoliczności te muszą być pierwotną (a nie wtórną) przyczyną śmierci, a dodatkowo muszą być potwierdzone w dokumentacji medycznej (np. karcie zgonu).

Odszkodowanie za najem pojazdu zastępczego, w stosunku do sprawcy oraz jego ubezpieczyciela, należne jest każdemu, kto na skutek kolizji utracił możliwość korzystania z pojazdu, a jednocześnie poniósł wydatki na wynajem pojazdu zastępczego. Samo unieruchomienie pojazdu uszkodzonego, nie świadczy jeszcze o powstaniu szkody, a dopiero poczynienie wydatków w celu zapewnienia sobie innego pojazdu, stanowi szkodę, która może podlegać kompensacji. Z uwagi na wysokie ceny takiego najmu, zaczęto wynajmować poszkodowanym pojazdy na kredyt, nie biorąc od nich żadnej zapłaty, a następnie domagając się zapłaty przez ubezpieczyciela. Działanie takie znalazło szeroką aprobatę w orzecznictwie. Prowadzi to de facto do sytuacji, że poszkodowany może nawet nie zdawać sobie sprawy, że najem jest odpłatny, a właściwe warunki finansowe narzuca wypożyczalnia jednostronnie ubezpieczycielowi, dopiero się z nim rozliczając. Prowadzi to też do zaniku mechanizmów rynkowych weryfikacji cen, bo poszkodowany de facto nigdy nie zapłaci za najem, więc nie jest zainteresowany, żeby poszukiwać najbardziej konkurencyjnych ofert na rynku.

Napisz do nas

Skontaktuj się z nami i dowiedz więcej:​

Michał Szymankiewicz

Radca prawny, wspólnik

Telefon

+48 22 251 64 61 wew. 144

Email

boguslaw.gebarowski@i-rs.pl

Linkedin

Profil na Linkedin