Przedmiotem prawa autorskiego jest utwór, będący zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 666) przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalonym w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.
Coraz częściej zdarza się, że prawa autorów do utworów są naruszane przez inne podmioty. Autorowi przysługują zarówno osobiste jak i majątkowe prawa do swojego działa. Należy jednak pamiętać, że autorskie prawa osobiste są nieograniczone w czasie i niezbywalne, natomiast majątkowe prawa autorskie mogą zostać przeniesione na inny podmiot.


W przypadku zagrożenia autorskich praw osobistych poprzez cudze działanie twórca może żądać zaniechania takiego działania. Dodatkowo w razie naruszenia swoich praw autor może wystąpić z roszczeniem o usunięcie skutków naruszenia, w szczególności twórca może żądać, aby podmiot dokonujący naruszenia złożył publiczne oświadczenie o odpowiedniej treści i formie. W przypadku zawinionego naruszenia twórca może żądać od naruszyciela zadośćuczynienia lub uiszczenia odpowiedniej sumy pieniędzy na wskazany przez siebie cel społeczny.


Zgodnie z art. 78 ust. 2 pr. aut. śmierć autora nie powoduje wygaśnięcia jego autorskich praw osobistych ani przekształcenia tych praw w prawa osobiste osób bliskich. Stają się oni jedynie dysponentami praw osobistych zmarłego i po jego śmierci mogą wystąpić z powództwem o ochronę autorskich praw osobistych zmarłego. Podkreślenia wymaga fakt, iż podmiotom określonym w ust. 2-4 art. 78 pr. aut. przysługują dodatkowo dobra osobiste związane z kultem pamięci osoby zmarłego twórcy, których mogą dochodzić na podstawie art. 23 i 24 kodeksu cywilnego. Jednakże w takich przypadkach należy wykazać, że określone zachowanie narusza dobra osobiste osób bliskich związane, które są związane z pamięcią o zmarłym.
Należy jednak pamiętać, że osoby bliskie są jedynie wykonawcami uzewnętrznionej woli zmarłego twórcy. Oznacza to, iż w przypadku, gdy autor dzieła nie chciał dokonywać jego publikacji lub też chciał, aby dany utwór został opublikowany anonimowo lub pod pseudonimem to osoby bliskie nie mogą zmienić woli twórcy w tym zakresie wyrażonej przed śmiercią autora.