Te pytania obecnie zadaje sobie coraz więcej osób, gdyż rozpowszechnianie danych osobowych związane jest niemal z każdą naszą aktywnością i to nie tylko w Internecie. Zgodnie z art. 7 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych Administrator Danych Osobowych (ADO) oznacza organ, jednostkę organizacyjną, podmiot lub osobę decydującą o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych rozpoczyna się już od momentu zebrania tych danych. Natomiast zgodnie z ustawą samo przetwarzanie danych polega również na dokonywaniu jakichkolwiek operacji wykonywanych na danych osobowych, takich jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonywane są w systemach informatycznych.
Administratorem danych może być zarówno podmiot publiczny np. Minister, powiat, szkoła jak również podmiot prywatny, taki jak np. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółdzielnia, fundacja, spółka prawa handlowego.
W związku z powyższym niezwykle ważnym aspektem jest przetwarzanie danych osobowych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Z punktu widzenia ustawy należy zwrócić przede wszystkim uwagę, czy podmiot który decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych, przetwarzając je przestrzega następujących zasad:
1.przetwarzanie danych osobowych odbywa się w granicach określonych art. 23.
2. zbiór danych został zgłoszony rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (wyjątki wymienione zostały w art. 43 ust. 1 pkt. 1-11 ustawy o ochronie danych osobowych).
3. ADO stosował odpowiednie zabezpieczenia tych danych.
4. ADO wypełnił obowiązki informacyjne, o którym mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 25 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.
5. ADO dochował szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane są przetwarzane.

Podsumowując ADO odpowiedzialny jest za rejestrację zbioru danych osobowych, z wyjątkiem przypadków, gdy taka rejestracja nie jest obowiązkowa jak również za przetwarzanie danych zgodnie z wytycznymi ustawodawcy.

Wykonywanie przez ADO obowiązków z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych może być podstawą do pociągnięcia go zarówno do odpowiedzialności administracyjnej jak i karnej.