DORĘCZENIA ELEKTRONICZNE

Powrót elektronicznych doręczeń?

 

Dnia 24 września 2019r. został przyjęty przez Radę Ministrów rządowy projekt ustawy o doręczeniu elektronicznym, który aktualnie oczekuje na dalszą ścieżkę legislacyjną.

Powyższy projekt ustawy zakłada utworzenie powszechnie dostępnego systemu doręczeń elektronicznych zarówno między instytucjami publicznymi, jak i między stronami czy też uczestnikami postępowań.

Na potrzeby realizacji systemu e-doręczeń stworzona zostanie tzw. Baza Adresów Elektronicznych (BAE) – publiczny rejestr zawierający kwalifikowane adresy do doręczeń elektronicznych. Wpis do wspomnianej bazy będzie następował z urzędu (po uprzedniej aktywacji adresu).

W praktyce ma to oznaczać, iż każdy obywatel czy firma która zgłosi się do Bazy Adresów Elektronicznych, posiadać będzie jeden, dokładnie ten sam adres elektroniczny, na który wszystkie podmioty publiczne będą zobowiązane wysyłać mu korespondencję. Co istotne, adresem tym nie będzie adres poczty elektronicznej.

Dodatkowo elektroniczna skrzynka podawcza automatycznie wystawi nadawcy dowód nadania dokumentu elektronicznego, zaś elektroniczna skrzynka doręczeń- dowód otrzymania takiego dokumentu przez adresata. Przez odebranie dokumentu rozumiane będzie każde działanie  użytkownika takiej elektronicznej skrzynki, które umożliwi mu  zapoznanie się z treścią danego dokumentu.

W myśl proponowanych przepisów,  e-doręczenie będzie równe  pod względem prawnym z wysłaniem tradycyjnego listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub doręczeniem osobistym.

A co z podmiotami, które nie zdecydują się na korzystanie z doręczenia elektronicznego?

Dla powyższych podmiotów zostanie utworzona  tzw. publiczna usługa hybrydowa, dzięki której będą miały one możliwość odbierania listów w tradycyjnej formie papierowej.  W praktyce ma to wyglądać tak, iż  po otrzymaniu przez wyznaczonego operatora dokumentu elektronicznego, zostanie on przekształcony w przesyłkę listową celem doręczenia jej do adresata. Natomiast przesyłka listowa, którą nadawca będzie chciał doręczyć podmiotowi publicznemu, zostanie przekształcana w dokument elektroniczny (również przez operatora wyznaczonego).

Warto zaznaczyć, iż takie przekształcenie nie dojdzie do skutku we wszystkich przypadkach. Wyjątkami będą tu przesyłki, których przekształcenie z uwagi na objętość lub unikatowość (np. zawartość szczegółów) uniemożliwiłoby adresatowi zapoznanie się w pełni z ich treścią.

 

Do 2025 r. wszystkie usługi doręczenia elektronicznego będą świadczone przez Pocztę Polską, która została wyznaczona na operatora przejściowego.

Autor: Żaneta Konstrat.

Share: