Zmiany w ustawie: Prawo o ruchu drogowym

Korytarz życia

Nowe regulacje mają na celu określenie zasad tworzenia przez kierowców wolnej przestrzeni dla służb ratunkowych. Podczas prowadzenia akcji ratowniczych czas odgrywa bardzo ważną rolę, stąd też jedna ze zmian ma dotyczyć umożliwienia wszystkim służbom ratunkowym jak najszybszego dotarcia do poszkodowanych w wypadku.

Jazda na suwak

Kolejną zmianą ma być obowiązkowa jazda na tzw. suwak. Obecnie w Polsce na drogach można zaobserwować znaki dot. tzw. jazdy na suwak, jednak za ich nieprzestrzeganie nie grożą żadne sankcje. Dotychczas jazda na suwak była dobrowolna. Rozwiązanie to ma być stosowane wszędzie tam, gdzie z dwóch pasów ruchu pozostaje tylko jeden bądź z trzech tworzą się dwa. Zmiana ta ma na celu upłynnienie jazdy i zmniejszenie korków.

Kara za nieprzestrzeganie przepisów

Niedostosowanie się do powyższych zmian stanowić będzie wykroczenie z art. 97 ustawy – kodeks wykroczeń, zgodnie z którym „Kto wykracza przeciwko innym przepisom
o bezpieczeństwie lub o porządku ruchu na drogach publicznych, podlega karze grzywny do 3 000 złotych albo karze nagany”. W sytuacji spowodowania takim zachowaniem zagrożenia bezpieczeństwa, czyn ten wypełni znamiona wykroczenia, które zostały określone w art. 86 § 1 ww. ustawy. Za nieprzestrzeganie przepisów kierowca może zostać ukarany mandatem w wysokości od 20 do 500 zł.

Od kiedy będą obowiązywały nowe przepisy dot. korytarza życia i jazdy na suwak

Sejm i Senat przyjęły opracowany przez Ministerstwo Infrastruktury projekt nowelizacji dot. tworzenia korytarzy życia, jak i jazdy na tzw. suwak. Zmiany miały obowiązywać od 1 listopada 2019 roku, jednak wejdą one w życie dopiero po upływie 21 dni od publikacji  ich w Dzienniku Ustaw.

Nowe regulacje w zakresie przeprowadzania kontroli drogowej

Zmiany w zakresie przeprowadzania kontroli drogowej mają doprecyzować obecne procedury funkcjonariuszy policji. Zgodnie ze zmianami dopuszczony ma być postój pojazdu policyjnego w miejscu, gdzie jest to zabronione, o ile nie będzie to zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego. W praktyce więc kontrole drogowe będą mogły być przeprowadzane przez funkcjonariuszy policji niemalże w dowolnym miejscu. Powyższe ma dotyczyć pojazdów policyjnych oznakowanych, jak i tych nieoznakowanych.

Ponadto, nowe regulacje wprowadzać będą obowiązek umożliwienia funkcjonariuszowi przez kierowcę sprawdzenia stanu licznika. Stan licznika będzie mógł skontrolować funkcjonariusz policji, ale nie tylko, gdyż taki przywilej ma posiadać także Inspektor Transportu Drogowego, funkcjonariusz Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej oraz Służby Celno-Skarbowej. Stan licznika pojazdu ma być wprowadzany do Centralnej Ewidencji Pojazdów.

Większość zmian w zakresie kontroli drogowej wchodzi w życie od 7 listopada 2019 roku. Jedynie przepis dotyczący odczytu wskazań drogomierza zatrzymanego pojazdu przez funkcjonariuszy do kontroli drogowej ma obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku.

Share: