Zmiany w prawie upadłościowym – również w zakresie upadłości konsumenckiej. Co warto wiedzieć?

24 marca 2020 wchodzi w życie nowelizacja prawa upadłościowego, w tym również zmiany w zakresie upadłości konsumenckiej. Każda zmiana w przepisach prawa powoduje swoje konsekwencje dla zainteresowanych stron ale również w skali makro dla gospodarki – w tym dla sektora bankowego i rozwiniętego od kilku lat w Polsce sektora pożyczek pozabankowych.

W Polsce upadłość konsumencka weszła do porządku prawnego w 2009 r., a szersze znaczenie uzyskała wraz z pierwszą nowelizacją przepisów  w 2014 roku. W pierwszych latach istnienia tej instytucji, ze względu na dość restrykcyjne obwarowania,  procedowano maksymalnie do kilkuset spraw rocznie. Z tej liczby ogłoszenie upadłości konsumenckiej znalazło swój finał zaledwie w kilku a maksymalnie kilkudziesięciu przypadkach. Wyraźny wzrost zanotowano po kolejnej nowelizacji ustawy w roku 2015.

Na podstawie statystyk i publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, sukcesywnie wzrasta ilość upadłości konsumenckich. Liczba publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym rośnie o około 20 procent rok do roku, a ilość ogłoszonych upadłości w stosunku do składanych wniosków wynosi około 50%.

Do czasu obecnej nowelizacji, sąd oddalał wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli „dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.”. W miejsce tego zapisu pojawiło się „celowe działanie”, które jest istotnie węższym terminem i pojęciem. Po zmianie tych przepisów upadłość konsumencka może być dostępna dla większej ilości  dłużników.

Wchodzące dziś ( 24 marca 2020 ) w życie zmiany będą miały znaczenie przy ustalaniu długości planu spłaty, który w niektórych wypadkach będzie mógł być ustalony na okres do 7 lat – do tej pory był to okres nie dłuższy niż 3-letni.

Dotąd syndyk miał prawo zajmować wynagrodzenie, rentę i emeryturę tak jak komornik. Od 24 marca 2020 r. to się zmieni, bowiem syndyk oprócz stosowania przepisów o egzekucji z KPC, będzie zobowiązany wyłączyć spod egzekucji środki w wysokości 150% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej. Przy większej liczbie osób na utrzymaniu kwota ta jest iloczynem współczynnika. To ograniczy praktycznie zajęcie wynagrodzenia dla najbiedniejszych. Należy się spodziewać, że po nowelizacji ustawy istotnie zwiększy się liczba upadłości konsumenckich.

Upadłość konsumencka choć teoretycznie dedykowana jest osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, to często dotyczy byłych przedsiębiorców i zobowiązań z powstałych z tytułu prowadzonej działalności.

Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej syndyk obejmuje majątek dłużnika, a środki uzyskane z jego sprzedaży przeznacza na zaspokojenie wierzycieli.

Proces oddłużenia może trwać nawet kilka lat a zatem istotnym jest aby strony postępowania  posiadały profesjonalne wsparcie.

Kancelaria Radców Prawnych Ryszewski Szubierajski Sp. k. takie wsparcie zapewnia .

Świadczymy usługi w zakresie prowadzenia postępowania upadłościowego na wszystkich jego etapach, w tym: przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości, zgłoszenie wierzytelności, reprezentowanie Klienta w sądzie, stała kontrola nad toczącym się postępowaniem, wsparcie merytoryczne w kontaktach z syndykiem..

Zainteresowanych zapraszamy  na webinarium poświęcone tej tematyce, organizowane przez Kancelarię w najbliższym czasie. Szczegóły wkrótce.

Share: