Wizerunek jest dobrem osobistym chronionym prawnie na podstawie art. 23 KC. Nie ma definicji legalnej wizerunku, ale przeważa stanowisko, w którym za wizerunek uznaje się dostrzegalne, fizyczne cechy człowieka, tworzące jego wygląd i pozwalające na identyfikacje osoby wśród ludzi jako obraz fizyczny, portret, rozpoznawalną podobiznę.
Co do zasady rozpowszechnienie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. Przepisy nie mówią o szczególnej formie udzielenia takiego zezwolenia. Może to być każde zachowanie, które ujawnia tę wolę w sposób dostateczny, jednakże zgoda ta ma być niewątpliwa. Osoba przedstawiona na wizerunku może swobodnie kształtować zakres i treść udzielonego zezwolenia, np. wyrażamy zgodę na udostępnienie wizerunku tylko w czasopiśmie X, w związku z X artykułem.
Art. 81 prawa autorskiego przewiduje sytuacje, w których nie jest wymagane zezwolenie.
I tak, jeśli otrzymaliśmy zapłatę za pozowanie to domniemuje się, że została przez nas wyrażona zgoda na rozpowszechnianie wizerunku. Jednakże autor wizerunku uzyskanego w ten sposób ma prawa do jego rozpowszechniania dopóki nie narusza to prawa do czci i do prywatności osoby, której wizerunek został sporządzony. Nie wymaga się zezwolenia od osoby powszechnie znanej. Jednakże wizerunek powinien zostać sporządzony w związku z pełnieni przez te osobę funkcji zawodowych, publicznych społecznych czy politycznych. Sąd Najwyższy w wyroku z 20.7.2007 r. (I CSK 134/07, Legalis) orzekł, że grono osób powszechnie znanych obejmuje aktorów, piosenkarzy czy polityków, ale także inne osoby, które wprost lub w sposób dorozumiany wyrażają zgodę na podawanie do wiadomości publicznej informację o swoim życiu. Będą to osoby, które prowadzą inną działalność np. gospodarczą lub społeczną. Nie wymaga się także zezwolenia na udostępnianie wizerunku osoby, która stanowi jedynie element całości, np. zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza. Należy także dodać, że samo sporządzenie wizerunku nie będzie naruszeniem dopóki, nie zostanie bezprawnie rozpowszechnione. Osoba, której wizerunek został bezprawnie rozpowszechniony może domagać się:

  • zaniechania naruszania swojego wizerunku
  • usunięcia skutków naruszenia wizerunku poprzez złożenie przez naruszyciela oświadczenia odpowiedniej treści (np. przeprosin na łamach prasy)
  • zadośćuczynienia za doznaną w związku z rozpowszechnieniem jej wizerunku krzywdę
  • zapłaty sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny
  • odszkodowania za poniesioną w związku z rozpowszechnieniem jej wizerunku szkodę