IMIĘ I NAZWISKO

  EMAIL

  TEMAT

  TREŚĆ WIADOMOŚCI


  W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobwoych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

  1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych Kancelarię Radców Prawnych Ryszewski Szubierajski sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, numer NIP: 527-268-74-56, REGON: 146416546 w celu umożliwienia kontaktu i udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowane drogą elektroniczną.
  2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
  3. Zapoznałem(-am) się z treścią Polityki prywatności, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujacych mi prawach.

   KLAUZULA INFORMACYJNA

   Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej: RODO informuję, iż:

   1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych Ryszewski, Szubierajski sp.k.,

   2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@i-rs.pl,

   3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako prawnie usprawiedliwionego interesu administratora lub strony trzeciej,

   4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające realizujące obsługę zgłoszeń na zlecenie administratora,

   5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat,

   6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

   7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, Warszawa,

   8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.