Brak zapiętych pasów bezpieczeństwa przez prowadzącego pojazd może spowodować obniżenie należnego odszkodowania nawet o 50%.
Zgodnie z art. 362 Kodeksu cywilnego jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron.
Art. 362 KC stwarza możliwość obniżenia odszkodowania, jeżeli w sprawie występuje taki związek pomiędzy działaniem lub zaniechaniem poszkodowanego a powstałą szkodą (zwiększeniem się jej rozmiarów), że bez owej aktywności poszkodowanego bądź w ogóle nie doznałby on szkody, albo też wystąpiłaby ona w mniejszym rozmiarze.

W jaki sposób poszkodowany może przyczynić się do szkody?

Przykłady:

  • Brak zapiętych pasów bezpieczeństwa (50%) Wyrok SA w Białymstoku z dnia 30 października 2012 r. (sygn. akt I ACa 239/12).
  • Brak zapiętych pasów bezpieczeństwa, przekroczenie dozwolonej prędkości (30%) Wyrok SA w Gdańsku z dnia26 stycznia 2012 r. (sygn. akt I ACa 1483/11).
  • Przechodzenie przez jezdnię w niedozwolonym miejscu (20%) Wyrok SA w Gdańsku z dnia 24 sierpnia 2012 r. (sygn. akt V ACa 646/12).
  • Wtargnięcie nietrzeźwego pieszego pod samochód (70%) Wyrok SA w Warszawie z dnia 18 października 2012 r. (sygn. akt VIA Ca 596/12).