Notarialny nakaz zapłaty

Dnia 11.07.2016 r. na stronie Internetowej Rządowego Centrum Legislacji udostępniony został projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia [...]

Zawarcie umowy przy użyciu wzorca umownego

W codziennym życiu zawieramy umowy, które regulują nasze zobowiązania wobec dostawców energii, dostawców internetu, operatorów telefonii komórkowej, zakładów ubezpieczeń i [...]

Mandat i co dalej?

Każdemu zdarzyć się może podróżować komunikacją publiczną bez ważnego biletu. Niejednokrotnie, w obliczu nieprawidłowo przeprowadzonej kontroli, brak ważnego dokumentu przewozu [...]

Służebność przesyłu

W dzisiejszej rzeczywistości bardzo często spotykamy się z okolicznością, iż na naszej nieruchomości zostały usytuowane urządzenia przesyłowe wykorzystywane przez przedsiębiorstwa [...]

Ochrona majątkowych praw autorskich

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r.- o prawie autorskim i prawach pokrewnych w sposób kompleksowy chroni prawa autorów do [...]

Nowa definicja dokumentu w procedurze cywilnej

W dniu 10 lipca 2015 r. uchwalona została ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego [...]

Autorskie prawa osobiste

Przedmiotem prawa autorskiego jest utwór, będący zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o [...]

Dobór środków obrony przysługujących dłużnikowi wobec wierzyciela, po wszczęciu postępowania egzekucyjnego.

W sytuacji gdy dłużnik po wszczęciu wobec niego egzekucji sądowej przez komornika sądowego posiada wątpliwość co do zasadności i wymagalność [...]

Nowe uprawnienia UOKiK – nowelizacja ustawy

17 kwietnia 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. – nowe uprawnienia UOKiK Celem nowelizacji [...]

Zadośćuczynienie za śmierć najbliższego członka rodziny przed dniem 03.08.2008 r.

Zgodnie z art. 446 § 4 Kodeksu cywilnego sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego [...]